Koji je magnet najjači?

Izradite program za mjerenje jačine magneta pomoću micro:bita. Za mjerenje je potrebno imati 2 micro:bita i nekoliko različitih magneta. Na kartonskoj površini nacrtajte stanicu za mjerenje. Odredite položaj na koji ćete postaviti prvi micro:bit. Pokraj toga nacrtajte položaj na koji ćete postavljati različite magnete tijekom pokusa. Drugi micro:bit spojite na računalo. Njegova je uloga da komunicira s prvim micro:bitom i preko simulatora u editoru za izradu programa prikazuje izmjerene vrijednosti.

Svaki put kad istovremeno pritisnete na tipkala A i B na micro:bitu koji je spojen na računalo, poslat ćete upit micro:bitu koji mjeri jačinu magneta da javi kolika je ta vrijednost za magnet koji se pored njega nalazi. Dvije sekunde nakon toga stići će mu poruka te će je on zabilježiti. Testirajte tako 10 magneta i utvrdite koji je najjači. Nakon toga magnetima pokušajte privući što veći broj spajalica za  papir i usporedite hoće li najjači magnet prema mjerenju micro:bita privući najveći broj spajalica.

Upute za izradu programa

1. korak

Izradite najprije program za micro:bit koji će biti spojen na računalo i bilježiti vrijednosti koje dobije od micro:bita koji mjeri jačinu magneta.

Odredite radio grupu za komunikaciju i postavite je u on start blok. Kreirajte listu Magneti u kojima će se pohranjivati jačina magneta te varijablu Najjači koja će zabilježiti jačinu najjačeg magneta. Neka se na zaslonu micro:bita prikaže simbol magneta koji možete nacrtati naredbom show leds.

2. korak

Pritiskom na oba tipkala istovremeno, naredbom radio send string, poslat će se poruka „Provjeri“ drugom micro:bitu koji mjeri jačinu magneta. Nakon toga se na ekranu prikaže upitnik kao znak čekanja odgovora te se nakon 1 sekunde ekran izbriše.

3. korak

Kad micro:bit primi odgovor prikazat će ga preko računala i pohraniti u listu Magneti.

4. korak

Dodajte for petlju koja će provjeravati jačine magneta te u varijablu Najjači pohraniti najveću vrijednost.

5. korak

Pritiskom na tipkalo A neka se prikaže koji je magnet po redu mjerenja bio najjači, a pritiskom na tipkalo B neka se ispiše njegova jačina.

Rješenje za prvi micro:bit

6. korak

Drugi micro:bit mjeri jačinu magneta. Na početku mu postavite radio grupu za komunikaciju i nacrtajte simbol magneta.

7. korak

Dodajte iz kategorije Input naredbu za kalibraciju kompasa i smjestite ju blok on button A+B pressed. Taj korak je potreban kako bi micro:bit mogao provjeriti jačinu magneta. Kad prebacite program na micro:bit najprije pritiskom na tipku A i B kalibrirajte kompas, a onda nastavite s mjerenjem.

8. korak

Kad micro:bit primi poruku Provjeri, neka pokaže kvačicu i nakon 2 sekunde obriše prikaz na ekranu i pošalje vrijednost jačine magneta (naredbom radio send value = magnetic force (µT) strength). Naredbu za mjerenje jačine magneta pronađite u kategoriji Input, u dijelu more. Na kraju ponovno postavite sličicu magneta.

Rješenje za drugi micro:bit

Micro:bit će izmjeriti jačinu magnetskog polja u mikroteslima i poslati drugom micro:bitu. Provjerite jačinu desetak različitih magneta i utvrdite koji je najjači.