Ispisivanje vrijednosti virtualne varijable

Što ćete naučiti:

– Ispisati vrijednost virtualne varijable na Serial Monitoru na Arduinu

– Koristiti widgete – Step H i Value Display

Zadatak

Izradite projekt kojim ćete upravljati vrijednošću virtualne varijable V0, ispisivati njenu vrijednost na aplikaciji te slati vrijednost Arduinu na kojem ćete također ispisivati vrijednost virtualne varijable pomoću Serial Monitora.

Arduino kod
#define BLYNK_PRINT SerialUSB

#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

BLYNK_WRITE(V0)
{
  int pinValue = param.asInt();
  SerialUSB.print("Vrijednost V0 je:");
  SerialUSB.println(pinValue);
}

void setup()
{
  SerialUSB.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}
Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget Step H (kategorija CONTROLLERS) i widget Value Display (kategorija DISPLAYS).

Izmijenite postavke widgeta Step H odabirom virtualne varijable V0.

Izmijenite postavke widgeta Value Display odabirom virtualne varijable V0

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu. Pritisnete li desnu strelicu unutar widgeta Step H povećati ćete vrijednost virtualne varijable V0, a lijevom ćete ju smanjiti. Vrijednost varijable je prikazana widgetom Value Display na aplikaciji te na Arduinu korištenjem Serial Monitora.