Ispisivanje temperature na aplikaciji

Što ćete naučiti:

– Ispisivati vrijednost virtualne varijable na aplikaciji
– Koristiti widget – Labeled Value

Zadatak

Izradite projekt kojim ćete ispisivati temperaturu na aplikaciji korištenjem virtualne varijable i temperaturnog senzora TMP36 spojenog na Arduino.

Prikaz spajanja

Arduino kod
#define BLYNK_PRINT SerialUSB

#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>
#include <TMP36.h>

TMP36 SenzorTMP36(A0, 3.3);
float Temp;

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  SerialUSB.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  Temp = SenzorTMP36.getTempC();
  Blynk.virtualWrite(0, Temp);
}
Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget Labeled Value. Ovim widgetom ćete ispisati temperaturu uz pripadnu jedinicu odnosno stupanj Celzijev (°C).

Izmijenite postavke widgeta Labeled Value odabirom odgovarajućeg izvoda (V0). U ovom projektu prvo ste očitali vrijednost temperaturnog senzora na Arduinu na analognom izvodu A0, izračunali odgovarajuću vrijednost temperature te je onda poslali aplikaciji pomoću virtualne varijable V0. Stoga je potrebno odabrati virtualnu varijablu V0 da bi ispisali temperaturu na aplikaciji.

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu te primijetite da je prikazana trenutna temperatura okoline u kojoj se nalazite.