Ispis vrijednosti na serijski monitor – Uvod

Što ćete naučiti:

– Korištenje serijskog monitora

Serial Monitor je zaseban pop-up prozor koji djeluje kao terminal tj. komunicira primanjem i slanjem serijskih podataka između računala i Arduina MKR1000. Serijski podaci mogu se obostrano slati preko USB-a, a sastoje se od binarnog koda niza 1 i 0-a.

Prilikom korištenja serial monitora bitno je da je Arduino preko USB-a priključen na računalo.

Kako biste otvorili serijski monitor potrebno je odabrati Tools i zatim Serial monitor koji će se pojaviti kao pop-up prozor.

U gornjem dijelu serijskog monitora možete slati naredbe, dok donja veća površina služi za prikaz dobivenih podataka sa Arduina. U desnom donjem uglu može se mijenjati brzina slanja ili primanja podataka – kod Arduina je defaultna vrijednost od „9600 baud“.

Primjeri

Primjer 1 – program ispisuje „Hello, world!“ na serijski monitor

void setup()
{
  Serial.begin(9600);              //Serijska komunikacija 9600 bitova po sekundi
  Serial.println("Hello, world!"); //Ispis riječi u novom redu
}

Primjer 2 – program ispisuje „Tik“ – „Tak“ svake sekunde i oponaša rad sata

void loop()
{
  Serial.println("tik"); //ispis tik
  delay(1000);           //pauza od jedne sekunde
  Serial.println("tak"); //ispis tak
  delay(1000);           //pauza od jedne sekunde
}

Primjer 3 – program ispisuje ime unutar rečenice i prebrojava broj slova unutar imena

String Recenica;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);                            //brzina ispisa putem serijske veze
  Recenica = "";
  delay(2000);                                   // pauza od 2 sekunde
 
while(!Serial);                                  //pričekati spajanje uređaja na serial monitor
Serial.println("Napiši ime i pritisni SEND");    //ispis teksta na serial monitoru
}

void loop()
{
  if (Serial.available() > 0)                  //ako je ispunjen uvijet
{                                                                      
   Recenica = serial.readStringUntil('\n');   //varijabla rečenica prima znakove preko računalne tipkovnice
   Serial.println("Tvoje ime je " + Recenica + " i ono sadrži " + Recenica.length() + " znakova."); //string varijabla koristi se unutar rečenice 
  }
}