Ispis temperature na serijski monitor

Što ćete naučiti:

– Izmjeriti temperaturu pomoću Arduina i istu očitati na serijskom monitoru
– Pretvoriti dobivene vrijednosti senzora (0-1023) u poznatu vrijednost temperature (°C)

Zadatak

Spojite senzor temperature (TMP36) na izvod broj (A0) Arduina i napravite program koji će slati izmjerenu temperaturu na serijski monitor. Postavite prste na senzor i zagrijte ga, pratite promjenu na serijskom monitoru.

Prikaz spajanja

Arduino kod
#include <TMP36.h>
float celsius;

TMP36 SenzorTMP36(A0, 3.3);          // definiranje objekta izvod(A0) je ulazni, senzor je priključen na napon od 3,3 tj. VCC PIN

void setup() {
Serial.begin(9600);                  //brzina komunikacije između računala i Arduina
}

void loop() {
  celsius = SenzorTMP36.getTempC(); // varijabla poprima vrijednost temperature
  Serial.print("Celsius: ");        // ispis teksta na serijskom monitoru 
  Serial.println(celsius);          // ispis broja na serijskom monitoru 
  delay(500);                       // pauza od pola sekunde
}