Ispis stalnih poruka

Što ćemo naučiti:

– Spojiti LCD ekran (JHD 162A) na Arduino
– Prikazati stalne poruke

Zadatak

Spoji LCD modul i potenciometar kao što je prikano na slici. A zatim napiši program koji će ispisati u gornjem redu „Hello, world!“.

Definicija Pinova s lijeva na desno:

Pin1 (Vss): Osnovni pin LCD modula spaja se na GND
Pin2 (Vcc): Pin za napajanje (+ 5V)
Pin3 (VEE): Pin za podešavanje kontrasta
Pin4 (RS): Registar zapisa i podataka
Pin5 (R / W): Pin za definiciju pisanja / čitanja
Pin6 (E): Pin namijenjen za omogućavanje LCD modula
Pin7-Pin14: Podatkovni pinovi
Pin15 (LED +): Anoda pozadinskog svjetla
Pin16 (LED -): Katoda pozadinskog svjetla

Prikaz spajanja

Arduino kod

#include <LiquidCrystal.h> 

const int rs = 12, en = 11, d4 = 2, d5 = 3, d6 = 4, d7 = 5; 
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 

void setup() { 
 analogWrite(A3, 0);
 lcd.begin(16, 2); 
 lcd.print("Hello world!"); 
} 

void loop() { 
}