Grupiranje svjetlećih dioda na traci

Zadatak

Diode na traci se mogu grupirati u niz te se može izraditi program kojim će svijetliti primjerice samo tri diode u sredini ili zadnje dvije diode i slično. Kako biste to detaljnije naučili izradite program kojim će se diode na traci uključivati na sljedeći način: pritiskom na tipkalo A micro:bita – uključit će se prve dvije diode crvenom bojom; pritiskom na tipkalo B micro:bita – uključit će se druge dvije diode zelenom bojom; pritiskom na oba tipkala istovremeno – uključit će se sljedeće dvije diode u plavoj boji; aktiviranjem senzora za pokret – uključit će se posljednja dioda na traci u ljubičastoj boji; pritiskom na tipkalo iz seta – sve diode će se isključiti.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite tipkalo, senzor za pokret te traku kao što vidite na prikazu spoja. U ovom primjeru, uz tipkala A i B na micro:bitu, koriste se tipkalo i senzor za pokret kao ulazni moduli. Senzor za pokret spojite na izvod P1, a tipkalo na P2. Traka neka bude spojena na izvod P0.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

1. korak

Na početku je potrebno definirati da u programu koristite RGB traku sa svjetlećim diodama. To ćete učiniti odabirom prve naredbe (set strip to) iz kategorije Neopixel. Naredbu set strip to smjestite u on start blok. U dijelu naredbe gdje možete odrediti parametre, postavite P0 jer je na tom izvodu spojena traka, umjesto 24 upišite broj 7 jer se od toliko dioda traka sastoji i kao format ostavite zadanu vrijednost RGB (GRB format). Parametar (varijabla) strip iz naredbe odnosi se na cijelu traku.

Kreirajte zatim u kategoriji Variables četiri varijable: prve2, druge2, trece2 i zadnja. One se odnose na nizove dioda na traci koje spajate po dvije (osim posljednje).

Iz kategorije Neopixel odaberite naredbu set range to strip range from 0 to 4 i postavite je u on start. U drugom dijelu naredbe u kojem stoje argumenti 0 i 4, 0 se odnosi na redni broj diode na traci od kojeg niz počinje, a 4 na ukupan broj dioda u nizu. Preko te naredbe možete svojim varijablama dodijeliti vrijednosti. Učinite to najprije za varijablu prve2. Za to je potrebno u dodanoj naredbi učiniti nekoliko izmjena. Umjesto range, pritiskom na strelicu iz padajućeg izbornika odaberite varijablu prve2. U drugom dijelu naredbe ostavite vrijednost 0, a umjesto 4 upišite 2 jer se varijabla prve2 odnosi na niz od prve dvije diode na traci.

2. korak

Ponovite postupak iz prvog koraka za ostale varijable. Pripazite kod varijable zadnja da postavite vrijednost 1 u dijelu with leds jer se ona odnosi samo na jednu diodu.

3. korak

Dodajte sada naredbe za uključivanje dioda. Iza kategorije Input odaberite naredbe za pritisak na tipkala na micro:bitu te im dodijelite naredbe za svijetljenje dioda u različitim bojama prema zadatku.

4. korak

Preostalo je još dodati naredbu za uključenje posljednje diode na traci. U forever petlji postavite if then blok kojim će se pratiti je li senzor za pokret aktiviran. Ako je, neka se uključi posljednja dioda na traci.

5. korak

Na kraju dodajte naredbe za isključivanje svih dioda na traci. U forever petlji novim if then blokom provjerite je li tipkalo pritisnuto te ako je neka se isključi traka.