Mjerenje temperature

Zadatak

Na Arduino MKR1000 shield spojite 3 svjetleće diode i temperaturni senzor. Izradite program kojim će se ovisno o izmjerenoj temperaturi uključiti crvena, zelena ili plava svjetleća dioda. Ako je temperatura niža od 10 stupnjeva, neka se uključi plava svjetleća dioda, ako je između 10 i 35 stupnjeva neka je uključena zelena, a za temperaturu višu od 35 neka je uključena crvena svjetleća dioda.

Prikaz spajanja

Temperaturni senzor (LM35) spojite na izvod A0.
Crvenu svjetleću diodu spojite na izvod 6.
Zelenu svjetleću diodu spojite na izvod 7.
Plavu svjetleću diodu spojite na izvod 8.

Arduino kod
int LedCrvena = 6;
int LedZelena = 7;
int LedPlava = 8;

void setup(){
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT); 
  pinMode(LedZelena, OUTPUT); 
  pinMode(LedPlava, OUTPUT); 
}

void loop()
{
    uint16_t val;
    float Temperatura;
    val = analogRead(A0);
    Temperatura = (double) val * (5/10.24);

    if(Temperatura <= 10){
      digitalWrite(LedCrvena, LOW);
      digitalWrite(LedZelena, LOW);
      digitalWrite(LedPlava, HIGH);
    }
    if(Temperatura > 10 && Temperatura < 35){
      digitalWrite(LedCrvena, LOW);
      digitalWrite(LedZelena, HIGH);
      digitalWrite(LedPlava, LOW);
    }
    if(Temperatura >= 35){
      digitalWrite(LedCrvena, HIGH);
      digitalWrite(LedZelena, LOW);
      digitalWrite(LedPlava, LOW);
    }
    delay(500);
}