easyC OLED ekran – crtanje jednostavne grafike

Što ćete naučiti:

– Nacrtati kružnicu na OLED ekranu

Zadatak

Spojite OLED ekran koristeći easyC priključak na nosač Arduino MKR1000 mikrokontrolera te izradite program kojim ćete na OLED ekranu nacrtati kružnicu.

Kako bi uspješno napravili program, potrebno je u Library Manager-u (Sketch -> Include Library -> Manage Libraries) instalirati dvije biblioteke:

  • Adafruit_GFX.h
  • Adafruit_SSD1306.h

Prikaz spajanja

Arduino kod
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // sirina OLED ekrana u pikselima
#define SCREEN_HEIGHT 64 // visina OLED ekrana u pikselima

// Deklariranje SSD1306 ekrana spojenog na I2C sabirnicu (SDA i SCL izvodi)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Adresa OLED ekrana (0x3C)
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;);
  }
  delay(2000);
  display.clearDisplay();

  display.drawCircle(64, 32, 10, WHITE); // Crtanje kružnice
  display.display();
}

void loop() {

}