Digitalna svjećica – senzor za zvuk i svjetleća dioda

Opis projekta

U ovom projektu koristit ćete analogni ulazni modul senzor za zvuk. Pomoću senzora za zvuk regulirat ćete isključivanje svjetleće diode koja će u ovom projektu biti digitalni izlazni modul. Ideja projekta je da svjetleća dioda bude poput digitalne svjećice za tortu koja će se ugasiti svaki put kad netko puhne u senzor za zvuk, glasnije zapjeva, pljesne rukama ili proizvede neki drugi zvuk. Kada se dioda ugasi, neka tako ostane sekundu i pol te nakon toga neka program opet provjerava razinu zvuka u prostoru te uključi diodu ako je tiho, odnosno ostavi je ugašenu ako je glasno.

U kreativnom kutku pogledajte primjer izrade ovog projekta te pronađite inspiraciju za izradu svog modela.

Potrebni moduli

  • pločica za spajanje elektroničkih modula,
  • USB kabel za napajanje
  • 2 kabela za spajanje modula
  • senzor za zvuk
  • svjetleća dioda

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite senzor za zvuk te svjetleću diodu kao što vidite na prikazu spoja. Senzor za zvuk je analogni ulazni modul pa se može spojiti samo na izvode koji su analogni. To su izvodi P0, P1 ili P2 na pločici. Micro:bit preko izvoda na kojem je spojen senzor za zvuk kao analogni ulazni modul, očitava stanje njegovog signala čiji se raspon kreće u vrijednostima od 0 do 1023.  U ovom projektu će svjetleća dioda biti digitalni izlazni modul što znači da je možete spojiti na bilo koji izvod. Prema prikazu spajanja, senzor za zvuk je spojen na izvod P0, a svjetleća dioda na izvod P1. USB kabelom povežite micro:bit s računalom kako bi spoj dobio napajanje i kako biste prebacili program na micro:bit.

Upute za izradu programa

1. korak

U kategoriji Variables kreirajte varijablu puhanje. U tu varijablu pohranjivat će se vrijednost koju očitava senzor za zvuk. Postavite varijablu u on start blok i za početak joj ostavite vrijednost nula.

2. korak

Program se mora izvršavati neprestano, stoga ostatak naredbi smjestite u forever petlju. Najprije varijabli puhanje dodijelite vrijednost koju micro:bit očitava s izvoda P0 na koji je spojen senzor za zvuk. Za to je potrebna naredba analog read pin P0 iz kategorije Pins.

3. korak

Na kraju dodajte if then else naredbu kojom ćete definirati i provjeravati uvjet za isključivanje svjetleće diode. Uvjet neka glasi: ako je vrijednost varijable puhanje veća ili jednaka 500, tada neka se svjetleća dioda isključi na sekundu i pol, inače neka bude uključena.

Kreativni kutak