Upravljanje servo motora pomoću potenciometra

Što ćete naučiti:

– Upravljati kretanjem servo motora pomoću potenciometra

Zadatak

Spojite servo motor na izvod broj 9 Arduina i potenciometar na izvod A6. Napravite program koji će mijenjati položaj metlice u ovisnosti o položaju potenciometra.

Prikaz spajanja

Arduino kod
#include <Servo.h>

Servo motor;               // definiranje objekta iz biblioteke
int Motor = 9;
int Potenciometar = A6;
int potenciometar;

void setup() {
  pinMode(Potenciometar, INPUT); //postavi izvod Potenciometar(A6) kao ulazni
  pinMode(Motor, OUTPUT); //postavi izvod Motor(9) kao izlazni
  motor.attach(Motor);  // postavi object na izvod Motor (9)
}

void loop() {
  potenciometar = analogRead(Potenciometar);       // oèitava vrijednost potenciometra (0 - 1023)
  potenciometar = potenciometar / 6;               // skalira vrijednosti sa 0-1023 na 0~180 (do 170) - izbjegnut map
  motor.write(potenciometar);                      // oeitava vrijednost pozicije motora
  delay(15);                                       // èeka 15 milisekundi
}