Rampa na parkiralištu

Opis projekta

U novom projektu upoznat ćete rad senzora za pokret. Izradit ćete spoj u kojem će biti priključena 3 elektronička modula. Uz senzor za pokret, dodat ćete servo motor i svjetleću diodu. Ovim modulima možete izraditi model rampe na parkiralištu. Polugica na servo motoru će se pomaknuti kad senzor za pokret uoči promjenu, to jest, kad mu približi neki subjekt. Također, kad subjekt prođe, polugica će se vratiti na početni položaj. Svjetleća dioda će u tom spoju svijetliti kad je rampa podignuta, a bit će ugašena kad je rampa spuštena.  Senzor je digitalni ulazni modul.

Kreativnim idejama izradite rampu za ulazak na parkiralište. Možete spojiti rad sa flomasterima, papirima i ljepilom te lego kockama. Pronađite inspiraciju u našem primjeru u kreativnom kutku.

Potrebni moduli

  • Pločica za spajanje elektroničkih modula
  • USB kabel za napajanje
  • 2 kabela za spajanje modula
  • senzor pokreta
  • svjetleća dioda
  • servo motor

Spajanje modula

Prema prikazu spajanja kabelima povežite module na izvode upravljačke pločice. Možete ih rasporediti i na druga mjesta ako vam tako bolje odgovara kad ćete spoj implementirati u svoj kreativni rad. Pripazite pri tome da i u programskome kôdu budu postavljeni odgovarajući izvodi jer u suprotnome se program neće izvršavati. U ovom primjeru senzor za pokret spojen je na izvod P0, svjetleća dioda na izvod P2, a servo motor na izvod P1. Na servo motor pričvrstite jednu od polugica iz seta.

Napomena: Kad završite s prebacivanjem programa na micro:bit, spojite kabel za napajanje na upravljačku pločicu jer na njoj imate priključena 3 modula.

Upute za izradu programa

1. korak

Na početku programa kreirajte varijablu broj u koju će se pohranjivati vrijednost koliko puta se rampa podigla. Kreirajte varijablu spusteno kojoj na početku dodijeljuje logičku vrijednost true iz kategorije Logic. Naredbe za inicijaliziranje obaju varijabli postavite u on start blok.

2. korak

U forever petlji treba definirati uvjet kojim se ispituje je li senzor za pokret uočio primjenu. Ako se netko približio senzoru on poprima vrijednost 1, podiže se rampa (servo write pin P1 to 90) te pali svjetleća dioda (digital write pin P2 to 1).

3. korak

Inače, kad senzor za pokret ne detektira promjenu, rampa je spuštena (varijabla spusteno je istina), servo motor je u položaju 0, a svjetleća dioda je ugašena.

4. korak

Kako bi mogli izbrojati koliko puta se podigla rampa, u if dijelu naredbe u forever petlji potrebno je ugnijezditi novu if then naredbu i smjestiti ju ispod postojećih naredbi. U njoj definirajte da ako je varijabla spusteno true, tada neka se vrijednost varijable broj poveća za 1, a varijabla spusteno neka postane false. To je potrebno kako brojač posjetitelja ne bi brojao cijelo vrijeme dok je rampa podignuta, već samo u trenutku kad se podigne (kad je varijabla spusteno istina), a nakon toga stanje varijable spusteno odmah postavljamo na neistina da se brojanje ne nastavi.

Nakon if then else petlje stavite naredbu show number broj kako bi se na ekranu micro:bita prikazao trenutni broj posjetitelja.

Kreativni kutak

Spuštena rampa

Podignuta rampa 2. put