Kretanje

micro:Maqueen Plus ima dva motora koja pokreću njegove kotače i time omogućuju gibanje robota.

Robot se može kretati prema naprijed i unatrag te se može zakretati lijevo i desno. Programiranjem svakog motora zasebno može se omogućiti robotu da se kreće kružno.

Osim načina kretanja, potrebno je odrediti i brzinu i vrijeme kretanja. Brzina kretanja robota zadaje se brojem od 0 do 255, a ovisi i o istrošenosti baterija koje robot koristi za napajanje.

Osim što robot može voziti ravno unaprijed i unazad, on se može zakretati u lijevu i u desnu stranu te tako promijeniti smjer kretanja, proći kroz zavoj ili voziti u krug.

Naredbe za kretanje

Naredbe za kretanje nalaze se u Mind+ programu pod kategorijom Expansion Board.

Naredba

Objašnjenje

Kretanje lijevog, desnog ili oba motora u odabranom smjeru navedenom brzinom. Najveća brzina kojom se robot može kretati je 255, a ako je brzina 0, robot miruje.

Zaustavlja kretanje lijevog, desnog ili oba motora.

Primjeri programa za kretanje robota

Savjet: Prilikom izrade programa kojima se robot kreće dobro je postaviti na početku naredbu da robot krene s vožnjom pritiskom na tipkalo na micro:bitu. U suprotnom će robot krenuti s vožnjom odmah nakon prenošenja programa s računala, što može rezultirati time da robot padne sa stola i ošteti se.

Ovisno o stanju baterija i željenoj duljini puta koju robot treba prijeći, vrijednosti vremena i brzine skretanja su relativne te ih je potrebno prilagoditi.

Kretanje unaprijed

Nakon pritiska na tipkalo A, robot se kreće ravno unaprijed 5 sekundi brzinom 150.

Oba motora se kreću u istom smjeru, istom brzinom.

U naredbi za kretanje oba motora su označena argumentom all, smjer kretanja je Forward (unaprijed) te je brzina postavljena na 150.

Broj 150 označava brzinu kojom se robot kreće. Što je taj broj veći, to se robot brže kreće. Najveća brzina kojom se robot može kretati je 255, a ako je brzina 0, robot miruje.

Kretanje unazad

Nakon pritiska na tipkalo A, robot se kreće ravno unazad 5 sekundi brzinom 150.

Oba motora se kreću u istom smjeru, istom brzinom.

U naredbi za kretanje oba motora su označena argumentom all, smjer kretanja je Backward (unazad) te je brzina postavljena na 150.

Broj 150 označava brzinu kojom se robot kreće. Što je taj broj veći, to se robot brže kreće. Najveća brzina kojom se robot može kretati je 255, a ako je brzina 0, robot miruje.

Kretanje naprijed – nazad

Robot se nakon pritiska na tipkalo A, kreće jednu sekundu naprijed, zatim jednu sekundu nazad i nakon toga staje.

Naredbom set all motor direction rotate forward speed 200 robot vozi ravno, naredbom set all motor direction rotate backward speed 200 robot vozi unazad, a  naredbom set all motor stop robot se zaustavlja.