Kasica za kovanice

Izradite program kojim će učenici kreirati kasicu za kovanice te korištenjem micro:bita unositi vrstu kovanice čiji iznos se zbraja i prikazuje na ekranu micro:bita.

Korištenje s učenicima

Predmet

Matematika

Razred 2., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

D. 2. 1  Prepoznaje hrvatske novčanice i kovanice. Poznaje odnos veće i manje novčane jedinice. Služi se jedinicama za novac i znakovima njegovih jediničnih vrijednosti. Računa s jedinicama za novac (u skupu brojeva do 100).

Pripremite kutiju koja će služiti kao razredna kasica. Pokraj kutije ili na kutiju postavite micro:bit pomoću kojeg ćete pratiti stanje u kasici. Nakon svakog ubacivanja kovanice u kasicu, potrebno je zakrenuti micro:bit udesno kako bi registrirao ubacivanje kovanice.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Zakretanjem micro:bita udesno, micro:bit registrira ubacivanje kovanice.

Kada je na ekranu prikazan upitnik (?) bira se vrsta kovanice:

  • Pritiskom na tipku A odabire se da je ubačena kovanica euro.
  • Pritiskom na tipku B odabire se da je ubačena kovanica cent.

Nakon odabira vrste kovanice bira se iznos kovanice:

  • Pritiskom na tipku A bira se iznos ubačene kovanice.
  • Pritiskom na tipku B potvrđuje se iznos ubačene kovanice.

Pritiskom na obje tipke A+B zajedno, na ekranu se prikazuje ukupan iznos eura i centi u kasici.

Zakretanjem micro:bita udesno, registrira se ubacivanje kovanice i reproducira zvuk.

Kada je na ekranu prikazan upitnik (?) bira se vrsta kovanice:

  • Pritiskom na tipku A odabire se da je ubačena kovanica euro.
  • Pritiskom na tipku B odabire se da je ubačena kovanica cent.

Nakon odabira vrste kovanice bira se iznos kovanice:

  • Pritiskom na tipku A bira se iznos ubačene kovanice.
  • Pritiskom na tipku B potvrđuje se iznos ubačene kovanice.

Pritiskom na logotip micro:bita, na ekranu se prikazuje ukupan iznos eura i centa u kasici.

Micro:bit sve iznose eura i centa bilježi u svoju memoriju. Proučite ovu lekciju kako biste saznali više o bilježenju i čitanju podataka na micro:bitu v2.