Broji korake

Korištenjem naredbi:
– on start,
– show string,
– on shake,
– change by 1,
– forever,
– show number

izradite program kojim će micro:bit brojati korake i prikazivati broj koraka na zaslonu. Neka se na početku na zaslonu prikažu riječi Broj koraka kako biste znali što brojite. Da biste uspješno riješili zadatak morate koristiti varijablu u koju ćete pohranjivati vrijednost izbrojanih koraka. Varijablu zamislite kao memoriju u koju se pohranjuju vrijednosti i koja ima svoje ime. Da biste u programu mogli koristiti željenu varijablu, pozivate je njenim imenom.

Upute za izradu programa

1.

Unutar bloka on start postavite naredbu show string te u nju upišite Broj koraka.

3.

Unutar bloka on shake postavite naredbu change by 1 te u argument te naredbe postavite varijablu Brojkoraka.

2.

Napravite varijablu klikom na Make a variable unutar Variables kategorije naredbi. Otvorit će vam se novi prozor u kojem ćete napisati naziv varijable, u ovom slučaju Broj koraka.

4.

Broj koraka prikažite naredbom show number te unutar nje postavite varijablu Broj koraka. Blokom forever ste učinili da se ta varijabla prikazuje cijelo vrijeme na zaslonu.