Matematika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Vrste kutova

Izradite program koji nasumično izabire broj između 0 i 360 (stupnjeva) te pokazuje o kojoj vrsti kuta se radi.

Na početku se na zaslonu micro:bita pojavljuje znakovni niz Učimo kutove.

Pritiskom na tipku A prikazuje se slučajno odabrani broj (veličina kuta).

Pritiskom na tipku B, pokazuje se vrsta kuta i prikladna sličica.

Protresanjem micro:bita, program se ponovno pokreće.

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Skupovi točaka u ravnini
 Tema Vrste kutova
Ključne riječi Kut, mjera (veličina) kuta
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine. Na jednostavan i zabavan način uče kutove i vrste kutova. Program mogu izraditi samostalno jer je vrlo jednostavan. Program mogu koristiti samostalno ili u paru, na način da jedan učenik izabere veličinu kuta slučajnim odabirom, a drugi učenik pogađa o kojoj se vrsti kuta radi te na kraju vrše provjeru.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati:

  • Na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata.
  • Kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama.
  • Na dopunskoj nastavi

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradit ćemo program koji nasumično izabire broj između 0 i 360 (stupnjeva) te pokazuje o kojoj vrsti kuta se radi.

Program treba raditi tako da:

  1. Na početku se na zaslonu micro:bita pojavljuje znakovni niz Učimo kutove.
  2. Pritiskom na tipku A, izabere se slučajno odabrani broj.
  3. Pritiskom na tipku B, pokazuje se vrsta kuta i prikladna sličica.
  4. Ako se protrese micro:bit, program se ponovno pokreće.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Želimo da se na početku (on start) na zaslonu micro:bita pokazuje izraz „Učimo kutove“. Iz grupe naredbi Basic odaberemo naredbu show string i sami upišemo izraz „Učimo kutove“.

Korak 2

Sljedeći korak je stvaranje varijable  kut koja će predstavljati veličinu kuta. To radimo tako da iz skupine naredbi Variables odaberemo naredbu Make a Variable.

Korak 3

Pritiskom na tipku A varijabla kut se postavlja na slučajan broj između 0 i 360. Koristimo naredbu set item to 0 koju nalazimo  u grupi naredbi Variables.  Na mjesto item stavljamo varijablu kut, a na mjesto broja 0 uzimamo naredbu pick random koju nalazimo u grupi naredbi Math. Na kraju želimo da se taj slučajno odabrani broj i prikaže, pa koristimo naredbu show number koja se nalazi u grupi naredbi Basic.

Kada se pritiskom na tipku A odabere slučajni broj između 0 i 360, sljedeći korak je da vidimo o kojoj vrsti kuta se radi. To činimo tako da pritisnemo na tipku B i saznamo o kojoj vrsti kuta se radi. Imamo sljedeće mogućnosti: ako je izabrani broj 90 radi se o pravom kutu, ako je 180 stupnjeva, radi se o ispruženom kutu, ako je pak 360 stupnjeva radi se punom kutu. Ako se slučajno odabrani broj nalazi između 0 i 90 stupnjeva (veći od 0, a manji od 90 stupnjeva), vrsta kuta je šiljasti, ako je između 90 i 180 radi se tupom kutu, a ako je između 180 i 360 stupnjeva o izbočenom kutu.

Korak 4

Uzimamo naredbu iz grupe naredbi Input, on button A pressed (A preimenujemo u B). Unutar bloka naredbi Logic nalazimo naredbu if then i stavljamo je unutar naredbe on button B pressed.

Korak 5

Na mjesto true stavljamo naredbu 0 = 0 iz grupe Logic. S lijeve strane jednakosti stavljamo varijablu kut, a s desne strane upisujemo broj 90.  Sada imamo situaciju ako je izabrani broj 90 stupnjeva da se pokaže znakovni niz PRAVI KUT, te prikaže sličica koja predstavlja pravi kut.  Taj dio stavljamo unutar dijela then.

Korak 6

Budući da nam je potrebno još dodatnih mogućnosti unutar naredbe if then, pritiskom na plavu zvjezdicu dovučemo još dijelova koliko nam treba (prikazano na slici). Pritiskom na lijevu tipku miša i na dio else if povlačenjem miša naredbu stavljamo ispod dijela if.

Slično napravimo za ispruženi i puni kut.

Korak 7

Za šiljasti kut, koristimo naredbe iz grupe Logic i postavljamo kut između 0 i 90 stupnjeva. Prvo koristimo naredbu and i stavljamo je na mjesto true.

Korak 8

S lijeve strane izraza stavljamo dio kada je kut veći od 0 stupnjeva, a s desne strane kada je kut manji od 90 stupnjeva.

Slično radimo situacije kada se radi o tupom i izbočenom kutu.

Korak 9

Za kraj, napravit ćemo mogućnost ponovnog pokretanja programa ako se micro:bit protrese. To radimo tako da iz grupe naredbi Input odaberemo naredbu on shake, a iz bloka Advanced odaberemo grupu naredbi Control i naredbu reset.

NAPOMENA: Naredba Reset još uvijek nije omogućena unutar simulatora, no na samom micro:bitu radi bez problema.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.