Internet of Things - Arduino

PWM

Upravljanje jačinom svijetla jedne led diode

 Što ćemo naučiti:

Upravljati jačinom svjetla pomoću potenciometra

Analogno očitanje pretvoriti u PWM

Zadatak

Na Arduino spojite led diodu i potenciometar, zatim napišite program koji će pojačavati ili smanjivati sjaj svjetla ovisno o okretima potenciometra. Prilikom izrade programa koristite naredbu map koja će mapirati analogne vrijednosti (0-1023) i pretvarati ih u novi raspon (0-255).

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

volatile int LedCrvena = 6;    
volatile int Potenciometar = A0; 
volatile int Mapiranje;


void setup() {
  pinMode(Potenciometar, INPUT); // postavi izvod Potenciometar (A0) kao ulazni
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   // postavi izvod kao LedCrvena (6) izlazni
}
 
void loop() {
  Potenciometar = analogRead(Potenciometar);   // varijabla Potenciometar sprema analogno ocitanje(0-1023) potenciometra
 
  Mapiranje = map(Potenciometar, 0, 1023, 0, 255); // mapira vrijednost u zadani raspon 
 
  analogWrite(LedCrvena, Mapiranje);        // ukljuèi diodu

  delay(500);                   //èekaj pola sekunde
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za pulsno-širinsku modulaciju