Internet of Things - Arduino

Tipkala

Trčeće svijetlo

Zadatak

Na Arduino spojite 3 diode i jedno tipkalo. Kada je tipkalo pritisnuto neka se svjetleće diode uključuju jedna po jedna s lijeve na desnu stranu, a kada je tipkalo otpušteno neka se uključuju jedna po jedna s desne na lijevu stranu. Svaka dioda neka bude uključena pola sekunde.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena1 = 6;
int LedCrvena2 = 7;
int LedCrvena3 = 8;        
int Tipkalo = 10;

int StanjeTipkala;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena1, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena1 (6) kao izlazni
 pinMode(LedCrvena2, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena2 (7) kao izlazni
 pinMode(LedCrvena3, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena3 (8) kao izlazni
 pinMode(Tipkalo, INPUT_PULLUP); //postavi izvod Tipkalo (10) kao ulazni i aktiviraj pull-up
}

void loop() {
 StanjeTipkala=digitalRead(Tipkalo); //očitaj stanje izvoda i pohrani u varijablu StanjeTipkala
 if (StanjeTipkala==LOW){      //ako je tipkalo pritisnuto
  digitalWrite(LedCrvena1, HIGH);  //uključi prvu diodu
  digitalWrite(LedCrvena2, LOW);  //isključi drugu diodu
  digitalWrite(LedCrvena3, LOW);  //isključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
  digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi prvu diodu
  digitalWrite(LedCrvena2, HIGH);  //uključi drugu diodu
  digitalWrite(LedCrvena3, LOW);  //isključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
  digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi prvu diodu
  digitalWrite(LedCrvena2, LOW);  //isključi drugu diodu
  digitalWrite(LedCrvena3, HIGH);  //uključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
 } else {              //inače
  digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi prvu diodu
  digitalWrite(LedCrvena2, LOW);  //isključi drugu diodu
  digitalWrite(LedCrvena3, HIGH);  //uključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
  digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi prvu diodu
  digitalWrite(LedCrvena2, HIGH);  //uključi drugu diodu
  digitalWrite(LedCrvena3, LOW);  //isključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
  digitalWrite(LedCrvena1, HIGH);  //uključi prvu diodu
  digitalWrite(LedCrvena2, LOW);  //isključi drugu diodu
  digitalWrite(LedCrvena3, LOW);  //isključi treću diodu
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
 }
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za tipkala i sklopke