Svijetliš u noći

OŠ "Slava Raškaj" Ozalj

Ovaj projekt omogućava korisniku da udaljenim putem kontrolira rasvjetu u bilo kojoj prostoriji i da pomoću kontrolnih LED dioda u svakom trenutku zna svijetli li rasvjeta ili ne iako se ne nalazi u kući. Za svako svijetlo možemo kontrolirati njegovu jačinu pomoću slidera čime štedimo energiju i novac. Dodali smo i senzor za osvjetljenje koji će sam ugasiti rasvjetu ako ostane svijetliti po danu. Pomoću grafikona možemo pratiti kada je radilo pojedino svijetlo u prostoriji i koliko je energije trošilo(ušteda).

Video snimka

Izrada projekta

Prikaz osnovne funkcionalnosti aplikacije s gumbima, LED diodama i sliderom.

Mobilna aplikacija

-pomoću gumba uključujemo/isključujemo rasvjetu u svakoj prostoriji

-pored gumba lijevo i desno su LED diode koje nam govore da li je svjetlo uključeno ili nije

-pomoću slidera možemo prigušiti rasvjetu

-grafikon pokazuje ukupnu potrošnju energije te potrošnju ako smo sami pokrenuli štedljivi način ili je MKR detektirao da je razina svjetlosti dovoljna pa je sam ugasio rasvjetu

Ovdje prikazujemo trenutnu temperaturu i vlagu zraka koja je očitana u našoj kući.

Shema projekta

Shema sadrži osnovne elementa za spajanje na Arduino.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#define BLYNK_PRINT Serial
#include 
#include 
#include 
#include 

int rgbR=2;
int rgbG=3;
int rgbB=4;
int dht11=6;
int rasvULAZ=10;
int rasvDNEVNA=11;
int rasvSPAVACA=12;
int polozajULAZ=2;
int polozajSPAVACA=2;
int polozajDNEVNA=2;
int zadaniFOTO=700;
int stednja;

int fotoS,prekidacDNEVNA,prekidacKUH,jacinaULAZ,prekidacULAZ,jacinaDNEVNA,jacinaSPAVACA,prekidacSPAVACA;
// A1  foto senzor


char auth[] = "8c1aaaff24764799be16e6c2e7d70488";
char ssid[] = "Iot";
char pass[] = "EDCDBBCBCD";
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(dht11, DHTTYPE);


void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(rgbR, OUTPUT); //na pinu 2 je led
 pinMode(rgbG, OUTPUT); //na pinu 3 je led
 pinMode(rgbB, OUTPUT); //na pinu 4 je led
 pinMode(dht11, INPUT); //na pinu 6 je senzor vlage i temperature
 pinMode(rasvULAZ, OUTPUT); //na pinu 10 je rasvjeta ulaza
 pinMode(rasvDNEVNA, OUTPUT); //na pinu 11 je rasvjeta Dnevne sobe
 pinMode(rasvSPAVACA, OUTPUT); //na pinu 12 je rasvjeta Spavaće sobe
 pinMode(A6, OUTPUT); //na pinu 13 je rasvjeta kuhinje
 
 Blynk.begin(auth,ssid,pass, IPAddress(192,168,0,99)); //AKO JE SPOJ PREKO LOKALNOG SERVERA
 dht.begin();
 

}

void loop()
{
 
 Blynk.run();
 fotoS=analogRead(A0); 
 Blynk.virtualWrite(V9,fotoS);  //očitavanje količine osvjetljenja izvan kuće (detektira noć i dan) ako je dan automatski gasi rasvjetu i štedi struju
 if (fotoS>zadaniFOTO)
  {
   stednja=1;
  }
  else
  {
   stednja=0;
  }
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
 Blynk.virtualWrite(V7, h);
 Blynk.virtualWrite(V6, t);   


if ((prekidacULAZ==1 || jacinaULAZ>0) && stednja==0)
   {
    Blynk.virtualWrite(V41, 255);
    Blynk.virtualWrite(V42, 0); 
    Blynk.virtualWrite(V43, 255); 
    if (polozajULAZ==1)
       {
        analogWrite(rasvULAZ,jacinaULAZ);
        Blynk.virtualWrite(V44, jacinaULAZ); 
       }
     if (polozajULAZ==2)
       {
        digitalWrite(rasvULAZ,1);        
        Blynk.virtualWrite(V44, 255); 
       } 
    }  
   else 
   {
      digitalWrite(rasvULAZ,0);
      Blynk.virtualWrite(V41, 0);
      Blynk.virtualWrite(V42, 255); 
      Blynk.virtualWrite(V43, 0); 
      Blynk.virtualWrite(V44, 0); 
   }  
   
if ((prekidacDNEVNA==1 || jacinaDNEVNA>0) && stednja==0)
   {
    Blynk.virtualWrite(V51, 255);
    Blynk.virtualWrite(V52, 0); 
    Blynk.virtualWrite(V53, 255); 
    if (polozajDNEVNA==1)
       {
        analogWrite(rasvDNEVNA,jacinaDNEVNA);
        Blynk.virtualWrite(V54, jacinaDNEVNA); 
       }
     if (polozajDNEVNA==2)
       {
        digitalWrite(rasvDNEVNA,1);        
        Blynk.virtualWrite(V54, 255); 
       } 
    }  
   else 
   {
      digitalWrite(rasvDNEVNA,0);
      Blynk.virtualWrite(V51, 0);
      Blynk.virtualWrite(V52, 255); 
      Blynk.virtualWrite(V53, 0); 
      Blynk.virtualWrite(V54, 0); 
   }  

if ((prekidacSPAVACA==1 || jacinaSPAVACA>0) && stednja==0)
   {
    Blynk.virtualWrite(V61, 255);
    Blynk.virtualWrite(V52, 0); 
    Blynk.virtualWrite(V53, 255); 
    if (polozajSPAVACA==1)
       {
        analogWrite(rasvSPAVACA,jacinaSPAVACA);
        Blynk.virtualWrite(V54, jacinaSPAVACA); 
       }
     if (polozajSPAVACA==2)
       {
        digitalWrite(rasvSPAVACA,1);        
        Blynk.virtualWrite(V54, 255); 
       } 
    }  
   else 
   {
      digitalWrite(rasvSPAVACA,0);
      Blynk.virtualWrite(V51, 0);
      Blynk.virtualWrite(V52, 255); 
      Blynk.virtualWrite(V53, 0); 
      Blynk.virtualWrite(V54, 0); 
   }  
}


///////////////////////////////////////////// prijenos varijabli između pametnog telefona i MKR1000 
BLYNK_WRITE(V2)
{
 int jacinaR = param.asInt(); // V2 prenosi vrijednost crvenog svijetla u RGB diodi
 analogWrite(rgbR,jacinaR);
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 int jacinaG = param.asInt(); // V3 prenosi vrijednost zelenog svijetla u RGB diodi
 analogWrite(rgbG,jacinaG);
}
BLYNK_WRITE(V4)
{
 int jacinaB = param.asInt(); // V4 prenosi vrijednost plavog svijetla u RGB diodi
 analogWrite(rgbB,jacinaB);
}


BLYNK_WRITE(V39)
{
 jacinaULAZ = param.asInt(); // V39 prenosi vrijednost jačine osvjetljenja sa slidera mobitela
 polozajULAZ=polozajULAZ-1; //ako je na 3 onda nema uštede
 if (polozajULAZ<1) { polozajULAZ=1; } } BLYNK_WRITE(V40) { prekidacULAZ = param.asInt(); // V16 prenosi vrijednost prekidača ulaza polozajULAZ=polozajULAZ+1; //ako je na 3 onda nema uštede if (polozajULAZ>2)
  {
   polozajULAZ=2;
  }
 }

 BLYNK_WRITE(V49)
{
 jacinaDNEVNA = param.asInt(); // V49 prenosi vrijednost jačine osvjetljenja sa slidera mobitela
 polozajDNEVNA=polozajDNEVNA-1; //ako je na 1 onda nema uštede
 if (polozajDNEVNA<1) { polozajDNEVNA=1; } } BLYNK_WRITE(V50) { prekidacDNEVNA = param.asInt(); // V50 prenosi vrijednost prekidača DNEVNE sobe polozajDNEVNA=polozajDNEVNA+1; //ako je na 3 onda nema uštede if (polozajDNEVNA>2)
  {
   polozajDNEVNA=2;
  }
 }


BLYNK_WRITE(V59)
{
 jacinaSPAVACA = param.asInt(); // V49 prenosi vrijednost jačine osvjetljenja sa slidera mobitela
 polozajSPAVACA=polozajSPAVACA-1; //ako je na 1 onda nema uštede
 if (polozajSPAVACA<1) { polozajSPAVACA=1; } } BLYNK_WRITE(V60) { prekidacSPAVACA = param.asInt(); // V60 prenosi vrijednost prekidača SPAVAĆE sobe polozajSPAVACA=polozajSPAVACA+1; //ako je na 3 onda nema uštede if (polozajSPAVACA>2)
  {
   polozajSPAVACA=2;
  }
 }Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili David Ferko i Ian Palisak uz mentorstvo Predraga Matka iz OŠ “Slava Raškaj” Ozalj.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl