Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Spajanje potenciometra

 Što ćemo naučiti:

Očitati promjenu analogne vrijednosti preko serijskog monitora

Potenciometar spada u pasivne elektroničke elemente i to je promjenjivi otpornik, njegov otpor možemo ručno mijenjati.

U našem slučaju koristiti ćemo linearni potenciometar vrijednosti 10k ohma. Između dviju bočnih igala bit će maksimalna vrijednost (1023) dok se promjenjivi otpor mjeri u rasponu između srednjeg i vanjskog dijela.

Naredba analog read (); očitava referentini napon od 3.3V i prikazuje ga kao integer od 0 do 1023, gdje je 1023(3,3V) tj. maksimalna vrijednost, 511 (1,65V) srednja, a 0 minimalna (0V).

3,3 volti / 1024, 0032 volti (3.2 mV) je za analog read 1.

 

Zadatak

Spojite jedan potenciometar na izvod broj (A1) Arduina i napravite program koji će očitavati vrijednosti potenciometra preko serial monitora.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom