Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Spajanje potenciometra

 Što ćemo naučiti:

Očitati promjenu analogne vrijednosti preko serijskog monitora

Potenciometar spada u pasivne elektroničke elemente i to je promjenjivi otpornik, njegov otpor možemo ručno mijenjati.

U našem slučaju koristiti ćemo linearni potenciometar vrijednosti 10k ohma. Između dviju bočnih igala bit će maksimalna vrijednost (1023) dok se promjenjivi otpor mjeri u rasponu između srednjeg i vanjskog dijela.

Naredba analog read (); očitava referentini napon od 3.3V i prikazuje ga kao integer od 0 do 1023, gdje je 1023(3,3V) tj. maksimalna vrijednost, 511 (1,65V) srednja, a 0 minimalna (0V).

3,3 volti / 1024, 0032 volti (3.2 mV) je za analog read 1.

 

Zadatak

Spojite jedan potenciometar na izvod broj (A1) Arduina i napravite program koji će očitavati vrijednosti potenciometra preko serial monitora.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int Potenciometar = A1;
void setup() {
pinMode(Potenciometar, INPUT);           //postavi izvod Potenciometar (A1) kao ulazni
while (!Serial);                  //pričekati spajanje uređaja na serial monitor
Serial.println("Vrijednost potenciometra iznosi:"); //ispis teksta na serial monitoru
}
void loop() {
 int potenciometar = analogRead(Potenciometar);  //definiranje varijable potenciometar
 Serial.println(potenciometar);          // ispis broja na serial monitoru 
 delay(1000);                   // pauza od 1 sekunde
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom