Crtanje šesterokuta sa kvadratićima pomoću ProBot automobila

Naučimo našeg ProBot-a da nacrta geometrijski lik

Zadatak

 

 

Pomoću ProBot automobila i markera treba na komadu papira nacrtati pravilni šesterokut stranice 3 cm.

Na sredini svake stranice šesterokuta potrebno je nacrtati kvadrat stranice 1 cm.

Započnimo …

Za rješavanje ovog zadatka potreban nam je ProBot automobil, marker (flomaster) i nekoliko A4 papira po kojima ćemo crtati.

Marker mora odgovarati rupi koja se nalazi s gornje strane.

Mi smo odabrali marker koji puštao previše boje, pa je konačna slika dobila debele točke na mjestima gdje je robot rotirao.

Uključivanje robota i upoznavanje sa tipkama

Sa donje strane robota nalaze se dvije crne tipke. Jedna uključuje/isključuje zvuk, a druga robota.

Uključimo robota. Na malom zaslonu (ekranu) će se nakon nekoliko sekundi pojaviti tekst Main.

Ako ispod te linije ima još teksta, znači da se u našem vozilu već nalazi nekakav program koji je potrebno obrisati.

Pojedinačne linije programa možemo brisati uzastopnim pritiskanjem tipke Clear.

Ako želimo odjednom obrisati sve komande potrebno je slijedeće:

pritisnite tipku Menu, sa strelicama uz tipku Menu pozicionirajte se na Clear, ponovo pristisnite Menu, odaberite npr. Clr All, pristisnite Menu, odaberite Yes, pritisnite Menu, i program je izbrisan.

Kretanje robota

 

Za kretanje robota koristimo strelice oko tipke GO.

Strelica prema gore (Fd) pokreće robota naprijed, a strelica prema dolje (Bk) pokreće robota unazad.

U zagradi je ono što će se vidjeti na zaslonu.

Ako uz strelicu upišemo i broj, onda će se robot kretati toliko centimetara. Ako izostavimo broj, koristi se zadana vrijednost 25 cm.

Strelice lijevo (Lt) i desno (Rt) rotiraju robota za određeni kut (u stupnjevima) koji upisujemo nakon što smo pritisnuli strelicu.

Ako izostavimo broj, koristit će se zadana vrijednost od 90 stupnjeva.

Nakon što smo unijeli komande, robota pokrećemo pritiskom na tipku GO.

“Rpt[” i “]” tipka

Kada imamo niz komandi koje se ponavljaju, možemo upotrijebiti Rpt[ naredbu. Nakon pritiska tipke Rpt[ i na zaslonu će se pojaviti Rpt[. Ako sad unesemo broj 4, naredba na zaslonu se mijenja u Rpt4[. Ta naredba će 4 puta ponavljati sve naredbe koje slijede nakon Rpt4[. Niz tih naredbi završavamo tipkom “]”.

Npr. za kvadrat stranice 1 cm bez Rpt[ imali bismo slijedeći niz naredbi:

Fd1, Lt, Fd1, Lt, Fd1, Lt, Fd1, Lt

Na zaslonu će se te komande pojavljivati jedna ispod druge.

Ako sad upotrijebimo Rpt[ i 4 naš niz naredbi postaje:

Rpt4[

Fd1,

Lt

]

Šesterokut

Da bismo nacrtali samo šesterokut moramo nacrtati liniju dužine 3 cm i onda zakrenuti robota za određeni kut da se namjesti za crtanje slijedeće linije. Nakon toga sve to moramo ponoviti još 5 puta. Da bismo odredili kut zakretanja, koristit ćemo formulu 360°/n u kojoj je “n” broj kutova. U slučaju šesterokuta, n je jednako 6, pa je odatle traženi kut 360°/6 = 60° stupnjeva.

Za crtanje stranice duljine 3 cm koristimo naredbu Fd3, a za skretanje robota za 60° naredba je Rt60.

Dodajmo još i Rpt[ komandu i program za šesterokut glasi:

Rpt6[

Fd3

Rt60

]

Šesterokut sa kvadratićima

Da bismo na stranice šesterokuta dodali po jedan kvadratić stranice 1 cm, moramo malo izmijeniti prethodni program.

Najprije ćemo umjesto linije od 3 cm, nacrtati liniju od 2 cm (Fd2).

Zatim docrtamo kvadratić (Rpt4[, Lt, Fd1, ]).

Preostalo je još da nacrtamo liniju 1 cm (Fd1) i zakrenemo robota za 60° (Rt60).

Sada kad je jedna stranica zadanog lika nacrtana, potrebno je sve ubaciti u jednu Rpt6[ naredbu.

Konačan program možete vidjeti na slici desno.

Programiranje robota

Luka vješto unosi naredbe u automobil.

Crtanje

Prije nego što pokrenemo naš program, potrebno je naš automobil postaviti na komad papira, ubaciti marker i pritisnuti tipku GO. Dok se automobil kreće na zaslonu možemo pratiti kako se izmjenjuju naredbe.

Kad je crtanje gotovo, maknemo marker i automobil.

Uloge:

Luka Radovčić, 5.razred

Mario Škrtić, mentor