Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Pali-gasi diode sa serijskim naredba

 Što ćemo naučiti:

Napisati program pomoću kojeg možemo paliti i gasiti diodu sa serijskim naredbama

Zadatak

Spojite jednu svjetleću diodu na izvod broj (6) Arduina i napravite program koji će upravljati svjetlećom diodom tako da se slanjem broja jedan preko serial monitora pali dioda, slanjem nula gasi.

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;

void setup ()
{

pinMode(LedCrvena, OUTPUT); // postavi izvod (6) kao izlazni
Serial.begin(9600);     //brzina ispisa 
while (!Serial);      //prièekati spajanje na serial monitor
//ispis teksta na serial monitoru
Serial.println("Broj 1 pali LED, broj 0 gasi LED"); 

}

void loop() {

if (Serial.available())   // ako je veza uspostavljena
{
 int OnOFFvarijabla = Serial.parseInt();     //varijabla poprima vrijednost broja poslanog putem serijske veze
  if (OnOFFvarijabla == 1)            //uvijet ako je 1
{

 
 digitalWrite(1, HIGH);             //ukljuèi diodu
 Serial.println("Ledica je upaljena");     //ispiši tekst 
 }
if (OnOFFvarijabla == 0)             //uvijet ako je 0
{
  digitalWrite(1, LOW);            //iskljuèi diodu
  Serial.println("Ledica je ugašena");     //ispiši tekst 
  }
 }
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom