Matematika i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Množenje cijelih brojeva od -10 do 10

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo vježbati množenje cijelih brojeva (od -10 do 10). Pritiskom na lijevu tipku, ispisuje se cijeli broj između -10 i 10, npr. -6 . Pritiskom na desnu tipku, ispisuje se drugi broj, npr. 7 . Tada trebamo razmisliti koliki je umnožak tih brojeva tj. koliko je – 6 ∙ 7 . Nakon što smo samostalno izračunali, pritiskom lijeve i desne tipke zajedno, rješenje se ispisuje na ekranu te možemo provjeriti jesmo li dobro izračunali. Ako rezultat na ekranu nije jednak onome do kojeg smo sami došli, ponovo možemo pogledati koji su nam brojevi bili zadani, pritiskom na tipku A i na tipku B, odnosno koji je rezultat pritiskom na obje tipke zajedno. Novi zadatak se generira nakon što protresemo micro:bit.

Korištenje s učenicima

Predmet  Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  2.
Nastavna cjelina  Cijeli brojevi
 Tema Množenje cijelih brojeva (od -10 do 10)
Ključne riječi cijeli brojevi, množenje
Ideja i izrada materijala Antonija Horvatek

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati množenje cijelih brojeva (od -10 do 10). Zamišljeno je da se to vježba nakon što su učenici naučili pravila za množenje cijelih brojeva.
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine. Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće, na način prikazan u videu. Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi, na kojoj obično imamo učenike s različitim teškoćama/potrebama, zbog čega za svakoga posebno treba pripremiti materijale. Učenici koji imaju poteškoća s ovakvim računom, jednostavno i samostalno mogu vježbati pomoću micro:bita.

Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom. Jedan je način da na kraju sata, na kojem smo zajedno vježbali ovakve zadatke, napravimo igru/natjecanje između učenika. Učenici će igrati u parovima. Na papiru trebaju napraviti tablicu s dva retka, na početku redaka napisati svoja imena, a zatim naizmjenice rješavati zadatke koje zadaje micro:bit, te u tablicu kod svog imena napisati plus ako je točno riješen zadatak, odnosno minus ako je netočno. Na donjoj slici prikazan je primjer u kojem je Ivan prvi zadatak točno riješio, Marko svoj prvi zadatak netočno, zatim je Ivan drugi zadatak riješio točno, Marko svoj također točno itd. Naravno, zadaci se (zbog dinamike i veće zanimljivosti) rješavaju usmeno – učenik protivnik će paziti je li izgovoreno rješenje točno.

Nakon što smo s učenicima prošli ovo gradivo, na redovnoj nastavi, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možemo učenicima reći da, dok učitelj upisuje sat, na brzinu trebaju uključiti micro:bitove i ponovo provježbati/ponoviti si ovo gradivo.
Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možemo reći da si pomoću micro:bita zadaju npr. 10 zadataka, zapišu ih u bilježnicu i riješe. Pritom učenik prvo treba s micro:bita prepisati prvi zadatak u bilježnicu, samostalno ga riješiti u bilježnici, te nakon toga pomoću micro:bita provjeriti rješenje. Na isti način nastaviti s do desetog zadatka. Također učenike treba upozoriti da kod zapisivanja zadataka, ako je drugi faktor negativan, moraju sami napisati zagradu, iako se ona na micro:bitu ne pojavljuje, npr. u zadatku 4∙(-8) . Kroz takvu zadaću vježbaju i taj detalj.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg možemo vježbati množenje cijelih brojeva (između -10 i 10). Usput naučimo raditi s varijablama: definiranje varijable koja poprima slučajnu vrijednost između -10 i 10, ispis varijable i ispis računa (umnoška dviju varijabli). Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  1. kad protresemo micro:bit, izabiru se dva broja između -10 i 10 (ali se tad ne ispisuju),
  2. pritiskom tipke A ispisuje se prvi broj,
  3. pritiskom tipke B ispisuje se drugi broj,
  4. pritiskom obe tipke zajedno, ispisuje se umnožak tih dvaju brojeva.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

1.

Iz skupine Input izaberemo on shake naredbu. Sve naredbe koje stavimo unutar nje, pokrenut će se kad protresemo micro:bit.

U skupini Varibles kliknemo na make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude “a”, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo “a”.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. U njoj ćemo izvršiti dvije izmjene. Prvo kliknemo na strelicu pokraj item i izaberemo varijablu “a”. Drugo, umjesto “0” ubacit ćemo odabir slučajne varijable, na niže opisani način način.

Iz skupine Math izaberemo naredbu pick random 0 to 4, pomoću koje se izabire slučajan broj između 0 i 4. Kao što vidimo, broj 0 se ne može promijeniti, ali broj 4 može. Promijenimo broj 4 u broj 20 (kliknemo u kućicu u kojoj je 4 i umjesto 4 upišemo 20).

Zašto smo izabrali baš broj 20? Zato što želimo da se izabire broj od -10 do 10, a u tom rasponu imamo 21 broj, isto kao i od 0 do 20. Dakle, “širina raspona” je time dobro definirana. Sad još da podesimo granice. Sadašnje granice su 0 i 20, a mi trebamo da budu -10 i 10, tj. za 10 manje od sadašnjih. Stoga ćemo od broja izabranog između 0 i 20 oduzeti broj 10.

Iz skupine Math izaberemo naredbu za oduzimanje,  0 – 0.

U tu naredbu, na mjesto prve nule, mišem dovučemo/prikopčamo naredbu pick random 0 to 20, a umjesto druge nule utipkamo broj 10. Time će se od slučajno izabranog broja (koji je između 0 i 20) oduzeti broj 10, čime ćemo dobiti broj između -10 i 10, što smo i željeli.

Sad tu ugniježdenu naredbu, jednostavnim povlačenjem mišem, ugnijezdimo unutar maloprije napravljene naredbe set a to 0, umjesto broja 0.

Cijelu naredbu set a to… ugnijezdimo unutar naredbe on shake.

Uočimo da su time naredbe set a topick random i ostale, dobile boju, a prije su biti bljeđe. Naime, tek sad je postalo jasno kad se one izvršavaju (kad zatresemo micro:bit, jer su unutar on shake naredbe), odnosno tek sad one postaju izvršne, definirali smo da će se u nekom trenutku izvršiti.

Sad na isti način možemo definirati varijablu b. Ona treba biti slučajno izabrana između -10 i 10, baš kao i varijabla “a”. Da ne bismo morali isti taj dugi postupak napraviti još jednom, koristit ćemo kopiranje. Prvo, definiramo novu varijablu b, na isti način kao što smo i varijablu a.

Nakon toga desnom tipkom miša kliknemo na set a to (obavezno baš na taj dio!), te izaberemo DUPLICATE.

Pojavljuje nam se još jedan isti takav blok naredbi.

U njemu trebamo kliknuti na strelicu pokraj “a” i promijeniti u “b”.

Tako dobivenu naredbu ugnijezdimo unutar on shake naredbe. Time i ona dobije jarku boju.

Time smo definirali da će se, kad protresemo micro:bit, izabrati dvije slučajne varijable između -10 i 10.

2.

Sad namjestimo da se pritiskom na tipku A ispiše prvi broj (vrijednost varijable a).

Iz skupine Input izaberemo naredbu on button A pressed. Sve što ćemo ugnijezditi unutar nje, izvršit će se kad na micro:bitu stisnemo tipku A.

Unutar skupine Basic izaberemo show number 0 naredbu, pomoću koje se na micro:bitu ispisuje vrijednost 0. Možemo je odmah ugnijezditi unutar naredbe on button A pressed.

Sad umjesto broja 0 moramo namjestiti da bude vrijednost varijable a (nju želimo prikazati). To ćemo učiniti tako da iz skupine Variables izaberemo kućicu u kojoj piše samo “a”, te ju, unutar show number naredbe, stavimo na mjesto broja 0 (jednostavnim povlačenjem mišem).

Time smo postigli da se pritiskom na tipku A, na ekranu micro:bita ispisuje vrijednost varijable a, tj. prvi slučajno izabrani broj.

Pokusiranjem prikaza tog broja možemo uočiti da se kod prikaza negativnog broja, npr. broja -7, prvo prikaže minus, zatim 7, te nakon toga 7 ostaje vidljiv na ekranu, a minus ne. To baš i nije poželjno, jer će mnogi učenici, dulje gledajući u taj 7, zaboraviti na minus. Taj problem možemo riješiti tako da, kad je već nestao minus sa ekrana, neka nestane i 7. U tu svrhu ćemo, iza naredbe za prikaz broja, ubaciti još dvije naredbe: prvu koja će broj neko kratko vrijeme (200 milisekundi) zadržati vidljivim, te drugu koja će nakon toga obrisati sadržaj ekrana.

Iz skupine Basic izaberemo naredbu pause (MS) 100.

Ugnijezdimo je unutar naredbe on button A pressed i promijenimo 100 u 200.

Kliknemo na skupinu Basic te odmah ispod riječi Basic na “… MORE”, te izaberemo clear screen naredbu. Ugnijezdimo je unutar naredbe on button A pressed.

Time smo definiriali sve što se treba dogoditi pritskom na tipku A.

3.

Sad namjestimo da se pritiskom na tipku B ispiše drugi broj (vrijednost varijable b).

Budući da će ovaj blok naredbi izgledati gotovo jednako kao blok vezan uz tipku A, koristit ćemo kopiranje. Desnom tipkom miša kliknemo na on button A pressed naredbu i izaberemo DUPLICATE.

Kopija je prikazana blijedim bojama, jer ne mogu postojati dvije naredbe koje će određivati što se izvršava kad stisnemo tipku A.

Na kopiji moramo napraviti dvije izmjene: predefinirati da se ne radi o tipki A već B, i da se ne radi o varijabli “a” već “b”. To napravimo tako da kliknemo na strelice pokraj A, odnosno “a”, te izaberemo B odnosno “b”. Uočimo i promjenu boje…

Time je definirano što će se dogoditi pritiskom na tipku B.

5.

Sad namjestimo da se pritiskom obe tipke a A i B, ispiše umnožak varijabli a i b.

Budući da će ovaj blok naredbi također biti sličan bloku vezanom uz tipku A, ponovo ćemo koristiti kopiranje. Desno tipkom miša kliknemo na on button A pressed naredbu i izaberemo DUPLICATE.

U novom (blijedom) bloku, prvo kliknemo na strelicu pokraj A i umjesto A izaberimo A+B. Sve naredbe unutar ovog bloka izvršit će se kad na micro:bitu istovremeno stisnemo tipke A i B.

Sad još moramo namjestiti da se umjesto vrijednosti varijable a ispiše umnožak varijabli a i b. Iz skupine Math izaberemo naredbu “0 x 0”, za množenje.

Sad ćemo umjesto prve nule namjestiti varijablu “a”, a umjesto druge nule varijablu “b”.

Iz skupine Variables izaberemo kućicu na kojoj piše samo a i smjestimo je unutar naredbe za množenje umjesto, prve nule.

Na isti način umjesto druge nule stavimo varijablu b.

Sad tu naredbu “a x b” povlačenjem mišem premjestimo da se ugnijezdi unutar bloka on button A+B pressed.

Time smo namjestili da će se, istovremenom pritiskom na tipke A i B, ispisati umnožak vrijednosti varijabli a i b.

5.

Na kraju još možemo definirati da se prilikom samog uključenja micro:bita također slučajno izaberu dva broja između -20 i 20, tj. da nije potrebno tresti ga na samom početku.

U tu svrhu iz skupine Basic izaberemo on start naredbu.

Budući da unutar nje trebamo staviti točno iste one naredbe koje smo već stavili unutar on shake bloka, najbolje je redom kopirati sve naredbe iz on shake bloka, te kopije smjestiti unutar on start bloka.

Sveukupni izrađeni program izgleda ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.