Robotika

mBot

mBot – Pjesmica “I love you”

Zadatak

Napišite programski kôd za robota tako da se uvijek kad na njemu pritisnete tipkalo odsvira kratka poznata melodija.

Mi smo koristili melodiju dječje pjesmice I love you.

 

Rješenje

Objašnjenje

mBot može pomoću naredbe play tone reproducirati zvuk. Ovim smo programom mBotu zadali da uvijek (forever petlja) kada pritisnemo tipkalo (wait until on bord button pressed) na njemu odsvira prve stihove dječje pjesmice I love you.

Primijetite da se naredba za svaku notu sastoji od dva argumenta – visina tona (npr. G4) i trajanje (npr. Half). Poznati zvuk pjesmice dobili smo mijenjanjem visine i trajanje svake note.