Robotika

mBot

mBot – tulumari dok se ne upali svijetlo

Zadatak

Izradite program koji će se izvršavati svaki put kad je mBot u mraku tako da svijetli plavim svjetlom pritom se krećući naprijed-natrag dvije sekunde. Kad se upali svijetlo u prostoru gdje je mBot, LED diode na mBotu se gase i on se prestaje kretati.

Rješenje

Objašnjenje

mBotov senzor za svijetlo prepoznaje mrak ako je razina svjetlosti u prostoriji mala i tada svijetli plavo i kreće se naprijed natrag. Ako je razina svjetlosti veća, gase se LED diode i mBot prestaje s kretanjem.

Ovim programom je if then else petljom definirano ponašanje robota u mraku i na svijetlu. Zadano je da uvijek kada je mBot u mraku (if light sensor light sensor on bord < 170), svijetli plavo (set led on board all red 0 green 0 blue 30) te se kreće naprijed-nazad (run forward at speed 80, wait 1 secs; run backward at speed 80, wait 1 secs).

Kada se svijetlo upali, gase se LED diode (else set led on bord all red 0 green 0 blue 0) i  robot se zaustavlja (run forward at speed 0).

Nakon što se pet puta izmjeni paljenje i gašenje svake LED dioda, obje se ugase naredbom set led on bord all red 0 greed 0 blue 0 koja je postavljena na kraju programa izvan repeat petlje.