Robotika

mBot

mBot – izmjenično paljenje i gašenje pojedine LED diode

Zadatak

Izradite programski kôd prema kojem će se na mBotu izmjenično paliti i gasiti svaka LEDica na način kad je jedna upaljena da je druga ugašena. Svaka LEDica neka svijetli jednu i pol sekundu žutom bojom najjačim svijetlom. Cijela radnja neka započne čim uključite robota i neka se odvije pet puta, a nakon toga neka se LED diode ugase.

Rješenje

Objašnjenje

Ispod naredbe mBot Program (kojim započinjemo pisanje svakog kôda za mBot robota) postavljena je petlja repeat  5 tako da se naredbe koje su u njoj smještene izvrše 5 puta. Naredbom set led on bord led left red 255 greed 255 blue 0 zadali smo da lijeva LEDica svijetli žuto, a naredbom set led on bord led right red 0 greed 0 blue 0 da desna pri tome bude ugašena. Ispod toga je definirano vrijeme izvršavanja tih naredbi od jednu i pol sekundu (naredba wait 1.5 secs). Slijedi dio kôda po kojem je lijeva LEDica ugašena (set led on bord led left red 0 greed 0 blue 0), a desna svijetli žuto (set led on bord led right red 255 greed 255 blue 0) i to traje sekundu i pol (wait 1.5 secs). Nakon što se pet puta izmjeni paljenje i gašenje svake LEDice, obje se ugase naredbom set led on bord all red 0 greed 0 blue 0 koja je postavljena na kraju programa izvan repeat petlje.