Internet of Things - Arduino

Jednostavni on-off senzori

Uvod

Što ćemo naučiti:

Što su jednostavni digitalni senzori

Kako ih koristiti s Arduinom

Jednostavni ON-OFF senzori su uređaji koji mjere neku fizikalnu veličinu i kao izlaz daju digitalno stanje – uključeno ili isključeno. Ovakvi senzori obično se koriste za provjeru je li neka mjerena vrijednost veća ili manja od neke granične vrijednosti.

Na sljedećoj slici prikazani su neki od senzora:

Senzor magnetskog polja

Senzor nagiba

Senzor temperature

Senzor zvuka

Kratki opis senzora:

Senzor magnetskog polja detektira prisutnost magneta i daje nam signal kada se magnet priblići senzoru.

Senzor nagiba radi na principu kontakta dvaju kontakata i možemo grubo odrediti je li objekt postavljen okomito na Zemlju ili nije.

Senzor temperature mjeri temeraturu i uspoređuje je sa vrijednošću podešenom pomoću potenciometra na njemu te se aktivira kada je izmjerena temperatura veća od podešene.

Senzor zvuka se aktivira kada detektira jačinju zvuka veću od one podešene pomoću potenciometra na njemu.

 

Osim ovih, naravno, postoje i senzori za mjerenje nekih drugih fizikalnih veličina. Ipak, ovakvi se senzori sve rjeđe koriste. Zamjenjuju ih senzori sa očitanjem vrijednosti, usporedba sa graničnom vrijednošću i pokretanje daljnjih radnji radi se programski, u Arduinu. Ovakve senzore upoznati ćemo kroz kasnije primjere.

Pogledajte ostale materijale za jednostavne on-off senzore