Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Ispis temperature na serijski port

 Što ćemo naučiti:

Izmjeriti temperaturu i prikazati je na serijskom monitoru

Zadatak

Spojite senzor temperature (TMP36) na izvod broj (A0) Arduina i napravite program koji će slati izmjerenu temperaturu na serijski monitor. Postavite prste na senzor i zagrijte ga, pratite promjenu na serijskom monitoru. Biblioteku možete skinuti sa lokacije https://github.com/Isaac100/TMP36 ili unutar IDE Arduino editora (TMP36).

 

Prikaz spajanja

Arduino kod – Primjer 1

#include 
float ocitanje;
 
TMP36 SenzorTMP36(A0, 3.3);       // definiranje objekta izvod(A0) je ulazni, senzor je priključen na napon od 3,3 tj. VCC PIN
 
void setup() {
Serial.begin(9600);           //brzina komunikacije između računala i Arduina
}
 
void loop() {
 ocitanje = SenzorTMP36.getTempC();   // varijabla poprima vrijednost temperature
 Serial.print(ocitanje);        // ispis teksta na serijskom monitoru 
 Serial.println(" stupanj C");     // ispis broja na serijskom monitoru 
 delay(1000);              // pauza od sekunde
}

Arduino kod – Primjer 2

int SenzorTMP36 = 0;                //definiranje ulaznog PINa
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);                //brzina komunikacije između računala i Arduina
}
 
void loop()
{
 
 int ocitanje = analogRead(SenzorTMP36);      // varijabla ocitanje poprima integer očitane temperature
 float napon = ocitanje * 3.3;           // senzor je priključen na napon od 3,3V
 napon /= 1024.0;                  // radimo korak kvantizacije, tj. očitanu vrijednost napona dijelimo sa 1024 
 float Temperatura = (napon - 0.5) * 100;      // dobiveni analogni napon smanjujemo za pola i množimo sa 100 (pretvorba u stupnjeve C)
 Serial.print(Temperatura);             // ispisujemo dobiveni broj na serijskom monitoru 
 Serial.println(" stupanj C");           // ispisujemo tekst na serijskom monitoru 
 
 delay(1000);                    // pauza od sekunde
}

verzija 1.3

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom