Internet of Things - Arduino

LCD prikaz

Ispis očitanja potenciometra na LCD ekranu

 Što ćemo naučiti: Prikazati ulazne vrijednosti na LCD ekranu

Zadatak

Nadogradite postojeći model LCD ekrana sa još jednim potenciometrom. Napišite program kojim ćete upravljati analognim izlazom preko potenciometra, a trenutni podaci biti će ispisani na LCD ekranu.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

#include <LiquidCrystal.h>
int potenciometar;
int Potenciometar = 5;
LiquidCrystal lcd(6, 7, 4, 3, 2, 1);

void setup() {
 pinMode (Potenciometar, INPUT);       //postavi izvod Potenciometar (5) kao ulazni
 lcd.begin(16, 2);              //postavi broj stupaca i redaka LCD zaslona
 }
void loop ()
{
 potenciometar = analogRead(Potenciometar); //očitava vrijednosti izvoda (5)
 lcd.setCursor(0, 0);            //prvi red je 0, prvi stupac je 0
 lcd.print("OCITANJE:");           //ispis teksta
 lcd.setCursor(0, 1);            //drugi redak je 1
 lcd.print(potenciometar);          //ispis vrijednosti varijable
 delay(1000);
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za alfanumerički LCD ekran