Iot hranilica za kućne ljubimce

Udruga informatičara grada Požege

Hranilica radi tako da izbacuje hranu svakih 8 sati kad vidi psa. To se može podesiti u aplikaciji u intervalu od 6-12 sati, uz mogućnost podešavanja veličine porcije i manualnog izbacivanja hrane.

Video snimka

Izrada projekta

Na fotografiji se vide sve komponente spojene za projekt.

Mobilna aplikacija

Dva slidera se koriste za regulaciju veličine porcije i vremensku odgodu između obroka. tipke omogućavaju manualno izbacivanje hrane i resetiranje timera.

Shema projekta

Ultrasonični senzor i servo motor spojen direktno na Arduino.

Arduino program

#define #define BLYNK_PRINT SerialUSB
#include 
#include 
#include 
#include 
Servo s1;
int d1;

char auth[] = "d9d63849cc754836b8455854e2effdfe";
char ssid[] = "64-filip";
char pass[] = "filipstreb";
int a=1;
bool def;
bool rt;
bool mfd;
bool mwd;
int food;
int water;
int t=2000;
int dt=millis();
BLYNK_WRITE(V0){
 def = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V1){
 rt = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V2){
 mfd = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V3){
 mwd = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V4){
 food = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V5){
 water = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V6){
 t = param.asInt();
} //kopirao s blynka
void setup() {
 pinMode(6,OUTPUT);
 pinMode(7,INPUT);
 pinMode(8,OUTPUT);
 pinMode(9,INPUT);
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 s1.attach(4);
 s1.write(0);
}
void loop() { //neka bog i tko god ovo provjerava ima milosti nad mojom dušom
 Blynk.run();
 d1=sensorRead(6,7);
 if(mfd)s1.write(90);
 else s1.write(0);
 if(rt)dt=millis();
 if(d1>=0 && d1<=20 && t<=(millis()-dt)/60/60/1000){
  for(int i=0;i<=food;i++){
   s1.write(90);
   delay(2000);
   s1.write(0);
   dt=millis();
  }
 }
}

int sensorRead(int trig, int echo){
 long duration, distance;
 digitalWrite(trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, LOW);
 duration = pulseIn(echo, HIGH);
 distance= duration*0.034/2;
 return distance;
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt je izradio Filip Jamuljak uz mentorstvo Ljiljane Miletić iz Udruge informatičara grada Požege.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti