Informatika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

FOR PETLJA – Crtanje kvadrata

                                                

Izradimo program pomoću kojeg ćemo nacrtati kvadrat na zaslonu microbita i obrisati ga.  Naučit ćemo definirati varijablu, koristiti petlju for koju koristimo kad moramo određenu naredbu ili određeni niz naredbi izvršiti zadani broj puta, upoznat ćemo naredbu plot x, y koja pali led lampicu na zaslonu micro:bita i koja se nalazi na određenom mjestu (koordinatni sustav).

Program treba raditi tako da kada pritisnemo tipku A na micro:bitu, program koristeći 4 petlje for i naredbu plot pali led lampice na zaslonu micro:bita crtajući kvadrat. Pritiskom na tipku B program koristi 4 petlje for i naredbu unplot da obriše kvadrat tj. da ugasi led lampice istim redom kojim su upaljene.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Uporaba petlje
 Tema Petlja FOR
Ključne riječi petlja FOR
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu je pokazano kako možemo upoznati i koristiti petlju for na micro:bitu. U nastavi možete učenicima zadati  zadatak da nacrtaju neki drugi lik (pravokutnik, trokut…).
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće  – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program pomoću kojeg ćemo nacrtati kvadrat na zaslonu micro:bita i obrisati ga:  naučit ćemo definirati varijablu, koristiti petlju for koju koristimo kad moramo određenu naredbu ili određeni niz naredbi izvršiti zadani broj puta, upoznat ćemo naredbu plot x, y koja pali led lampicu na zaslonu micro:bita i koja se nalazi na određenom mjestu (koordinatni sustav)

Program treba raditi tako da:

  • kad pritisnemo tipku A na micro:bitu program koristeći 4 petlje for i naredbu plot pali led lampice na zaslonu micro:bita crtajući kvadrat,
  • pritiskom na tipku B program koristi 4 petlje for i naredbu unplot da „obriše“ kvadrat, tj. da ugasi led lampice istim redom kojim su upaljene.

Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz skupine Input izaberemo on button A pressed naredbu.

Korak 2

Izradimo varijablu i koja je zapravo brojač i svakim ponavljanjem for petlje povećat će se za jedan. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude i, te kliknemo na Ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo i.

Korak 3

Iz skupine Loops odaberite naredbu for index from 0 to 4 do i umetnite je unutar naredbe on button A pressed.

Korak 4

Klikom na strelicu pored index u petlji for odaberite varijablu i.

Korak 5

Iz grupe led odaberite naredbu plot x 0 y 0 i ugnijezdite je unutar petlje for.

Korak 6

Iz skupine Variables odaberite varijablu i i umetnite je u prvo polje 0 u naredbi plot x 0 y 0.

Naredba plot koristi koordinate – početna koordinata je prva led lampica na zaslonu micro:bita (gornji lijevi kut) s koordinatom 0,0. Kako smo zadali da je vrijednost x koordinate zapravo varijabla i, svakim prolaskom kroz for petlju, varijabla se povećava za 1, a tako se i koordinata x povećava za 1, dok y ostaje 0. To jest, redom će se paliti lampice u prvom redu zaslona (koordinate  će redom biti x 1, y 0 –  x 2, y 0 – x 3, y 0 – x 4, y 0).

Korak 7

Dodat ćemo i naredbu za pauzu, tako „crtanje“ bude uočljivije, tj. kako bismo lakše vidjeli kojim redom se pale lampice na zaslonu. Iz grupe Basic odaberemo naredbu pause (ms) 100 te umetnemo ispod petlje for.

Provjerom na simulatoru vidjet ćemo kako smo nacrtali prvu stranicu kvadrata.

Stali smo u koordinati x 4, y 0. To je gornja desna lampica.

Od ovog mjesta nastavljamo crtati okomitu stranicu kvadrata pomoću druge petlje for.

Korak 8

Kako bismo ubrzali izradu programa, koristit ćemo opciju dupliciranja naredbe for. Desnim klikom na naredbu for iz izbornika odaberite naredbu Duplicate.

Dobit ćete ovakav blok.

Korak 9

Umetnite kopiju petlje for ispod naredbe za pauzu i učinite sljedeće promjene:

  1. varijablu i premjestite u polje 0 koje označava koordinatu y.

2. u polje 0 koje označava varijablu x upišite 4

To znači da će sada koordinata x stalno biti 4, a y će se povećavati za 1 svakim prolaskom programa kroz petlju for. Tako će koordinata y imati redom ove vrijednosti: x4, y1 –  x4, y2 – x4, y3 – x4, y4).

Provjerom na simulatoru vidjet ćemo kako smo nacrtali drugu stranicu kvadrata.

Stali smo u koordinati x4, y4. To je donja desna lampica.

Korak 10

Duplicirajte naredbu za pauzu i dodajte je ispod druge petlje for.

Korak 11

Za crtanje donje vodoravne stranice kvadrata nećemo koristiti opciju dupliciranja naredbe for, jer u njoj trebamo učiniti veće izmjene pa će nam biti jednostavnije umetnuti novu petlju for iz grupe Logic. Klikom na strelicu pored index u petlji odaberite varijablu i.

Korak 12

Iz grupe led odaberite naredbu plot x y i umetnite je unutar petlje for.

Korak 13

Sada iz grupe Math odaberite naredbu za oduzimanje 0-0 i umetnite je u polje 0 koje označava koordinatu x u naredbi plot.

Korak 14

Umjesto prve 0 u naredbi za oduzimanje upišite broj 4, a umjeso druge 0 umetnite varijablu i (pronaći ćete je u grupi Variables). Koordinatu y u naredbi plot promijenite u 4.

Korak 15

Duplicirajte naredbu za pauzu i dodajte ispod treće petlje for.

Zasada trebate imati ovakav blok naredbi:

Provjerom na simulatoru vidjet ćemo kako smo nacrtali treću stranicu kvadrata.

Kako treća petlja for crta donju stranicu kvadrata? Početna točka crtanja jest led lampica koja ima koordinate x4, y4 – donja desna lampica.

Dodavanjem naredbe za oduzimanje koordinatu x4 umanjivat ćemo za vrijednost varijable i koja će se svakim prolaskom programa kroz petlju for povećavati za 1 pa će tako vrijednosti koordinate x biti redom: x3, y4 – x2, y4 – x1, y4 i x0, y4. Drugim riječima, led lampice uključivat će se na zaslonu s desna nalijevo.

Korak 16

Da bismo nacrtali četvrtu, posljednju stranicu kvadrata, duplicirat ćemo prethodnu petlju for (desni klik miša na petlji, odaberite naredbu Duplicate).

Korak 17

Duplicirani blok dodajte ispod treće pauze i učinite sljedeću izmjenu

– naredbu za oduzimanje 4 – i premjestite u polje koordinate y (u kojem piše broj 4 – možete ga obrisati, ali i ne morate). Vrijednost koordinate x neka ostane 0.

Korak 18

Ispod četvrte naredbe for dodajte naredbu za pauzu koju ste prethodno duplicirali.

Kako smo nacrtali posljednju, četvrtu stranicu kvadrata?

Početna točka crtanja bila je donja lijeva lampica s koordinatama x0,y4. Dodavanjem naredbe za oduzimanje koordinatu y4 umanjili smo za vrijednost varijable i koja se svakim prolaskom programa kroz petlju for povećava za 1 pa će tako vrijednosti koordinate y biti redom: x0, y3 – x0, y2 – x0, y1 i x0, y0. Drugim riječima, led lampice uključivat će se na zaslonu s odozdo prema gore.

Kada u simulatoru uključite Slow motion opciju (sličica puža u izborniku ispod simulatora) program će se izvršavati usporeno i narančastim obrubom će označiti koji dio programa se trenutno izvršava i istovremeno će uključivati led lampice na zaslonu.

Ukoliko želite „obrisati“ kvadrat pritiskom na tipku B na micro:bitu, duplicirajte cijeli blok on button A pressed te klikom na strelicu pored naziva gumba A odaberite B.

Ostavite sve naredbe u for petljama iste, samo naredbe plot promijenite u unplot (naredba Unplot isključuje led lampice prema zadanim koordinatama na zaslonu).

Naredbu unplot x 0 y 0 naći ćete u grupi Led.

Blok on button B pressed bi trebao nakon učinjenih promjena izgledati ovako:

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.