Informatika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

For petlja – ispis brojeva od 0 do 10

Naučite kako pomoću micro:bita izraditi for petlju.

Program radi tako da se pritiskom tipku A na micro:bitu for petlja ponavlja 10 puta i ispisuje brojeve od 0 do 10 na zaslonu micro:bita.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Uporaba petlje
 Tema Petlja FOR
Ključne riječi petlja FOR
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako možemo upoznati i koristiti petlju FOR na micro:bitu. U nastavi možete učenicima zadati  zadatak da program izmijene da ispisuje neki drugi raspon brojeva, parne ili neparne i slično.
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće  – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program koji će nam pokazati na koji način radi petlja FOR.

Program treba raditi tako da se pritiskom na tipku A for petlja ponavlja 10 puta ispisujući brojeve od 0 do 10 na zaslonu micro:bita.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz skupine Input izaberemo on button A pressed naredbu.

Korak 2

Izradimo varijablu i koja je zapravo brojač i svakim ponavljanjem for petlje povećat će se za jedan. U skupini Variables kliknemo na Make a Variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude i, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo i.

Korak 3

Iz skupine Loops odaberite naredbu for index from 0 to 4 i umetnite je unutar naredbe on button A pressed.

Korak 4

Klikom na strelicu pored indeks u petlji for odaberite varijablu i, a broj 4 klikom u polje u kojem se nalazi promijenite u 10.

Korak 5

Iz grupe Basic odaberemo naredbu show number i umetnemo je unutar petlje for. Pomoću te naredbe prikazat ćemo vrijednost varijable i, tj. brojeve od 0 – 10 koji će se ispisivati na zaslonu svaki puta kad program izvrši naredbe unutar petlje for. Iz grupe Variables odaberemo varijablu i te ju umetnemo u naredbu show number umjesto broja 0.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.