Matematika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Djeljivost brojem 3 i 9

Naučite kako pomoću micro:bita provjeriti djeljivost izabranog broja s brojem 3 ili 9.

Pritiskom na tipku A, broj se povećava se za 1. Pritiskom na tipku B, broj se smanjuje za 1.

Pritiskom na pin P0, broj se povećava 10 puta.

Pritiskom na kombinaciju A+B, računa se zbroj svih znamenaka broja i ispisuje se je li broj djeljiv brojem 3.

Protresemo li micro:bit program se resetira i možemo računati ispočetka.

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Djeljivost prirodnih brojeva
 Tema Djeljivost s 3 i 9
Ključne riječi Djeljivost, pravila djeljivosti
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na jednostavan i zabavan način uče pravila djeljivosti.
  • Program se može koristiti samostalno ili u paru, na način da jedan učenik izabere broj, a drugi učenik pogađa da li je broj djeljiv nekim od brojeva ili nije.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata.
  • Kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama.
  • Na dopunskoj nastavi

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradit ćemo program kojim korisnik izabire broj te provjera da li je izabrani broj djeljiv s brojem 3 ili 9. Program treba raditi tako da:

  1. Pritiskom na tipku A, vrijednost varijable broj povećava se za 1.
  2. Pritiskom na tipku B, vrijednost varijable broj smanjuje se za 1.
  3. Pritiskom na kombinaciju tipki A+B, računa se zbroj svih znamenaka broja i ispisuje da li je broj djeljiv brojem 3
  4. Dodatna mogućnost da povećamo broj je pritiskom na pin P0, broj se povećava 10 puta.
  5. Ako se protrese micro:bit, program se ponovno pokreće.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Na početku (on start) postavljamo varijablu broj na početnu vrijednost 1 i taj broj prikazujemo.

Korak 2

Sljedeći korak je stvaranje varijable  broj koja će predstavljati veličinu kuta. To radimo tako da iz skupine naredbi Variables odaberemo naredbu Make a variable.

Korak 3

Pritiskom na tipku A varijabla broj se povećava za 1 i prikazuje. To radimo naredbom change item by 1 koju nalazimo u skupini naredbi Variables.

Korak 4

Slično radimo ako želimo smanjiti naš broj za 1. Pritiskom na tipku B, broj se smanjuje za 1. Budući da radimo s prirodnim brojevima, postavit ćemo ograničenje da se broj smanji za 1 ako je veći od 1. To ćemo učiniti koristeći if-then petlju unutar ulaza on button B pressed.

Korak 5

Ako želimo raditi s većim brojevima, dodajemo mogućnost da se broj poveća 10 puta pritiskom na pin P0.

Korak 6

Sada trebamo definirati što će se događati pritiskom na kombinaciju tipki A + B. Želimo da se pritiskom na navedenu kombinaciju provjeri i ispiše je li naš broj djeljiv s traženim brojem. Prisjetimo se, broj je djeljiv brojem 3 samo ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 3. Slično vrijedi i za djeljivost s brojem 9. Sada trebamo nekako doći do zbroja znamenaka našega broja. To ćemo učiniti koristeći petlju while koju nalazimo unutar grupe naredbi Loops. Pravimo i dvije nove varijable: znamenka – predstavlja ostatak pri dijeljenju broja brojem 10 sve dok je broj veći od 0 te varijablu zbroj – predstavlja zbroj svih znamenki tj. ostataka. U svakom novom koraku naš broj će biti cijeli broj pri dijeljenju s brojem 10. Koristit ćemo naredbu iz grupe Math – remainder. Ova naredba predstavlja ostatak pri dijeljenju s nekim brojem.

Korak 7

Kada smo izračunali zbroj znamenaka našega broja, još ostaje provjeriti je li broj djeljiv brojem 3. To ćemo učiniti koristeći if – then – else. Ako vrijedi da je zbroj djeljiv s 3, odnosno da je naš broj djeljiv brojem 3, pokazuje se zbroj znamenaka i prigodna sličica. Slično kada broj nije djeljiv brojem 3 unutar dijela else.

Korak 8

Za kraj, napravit ćemo mogućnost ponovnog pokretanja programa ako se micro:bit protrese. To radimo tako da iz grupe naredbi Input odaberemo naredbu on shake, a iz bloka Advanced odaberemo grupu naredbi Control i naredbu reset. NAPOMENA: Naredba reset još uvijek nije omogućena unutar simulatora, no na samom micro:bitu radi bez problema.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.