Arduino laser za mačke

Gimnazija Matija Antun Reljković

Uz pomoć Arduina, lasera i dva servo motora možemo se vrlo lako igrati s mačkom. Lagano za koristiti te je zabavno za korisnika i za mačku.

Video snimka

Izrada projekta

Prvi servo motor je zalijepljen za pločicu dok je drugi servo motor zalijepljen za osovinu prvog servo motora. Te tako uspješno možemo pomicati laser u dvije osi (x,y).

Baza tranzistora je spojena na pin 5, a izlaz tranzistora na laser te tako možemo laser dopremati sa 5V, a ne sa slabih 3,3V od Arduina mkr 1000. Pri naponu od 5V laser puno svjetlije radi i lakše ga ja vidjeti pa čak i po danu.

Mobilna aplikacija

Tipka pali/gasi pin 5 koji je spojen na tranzistor te tako pali/gasi laser. Joystick se koristi za okretanje servo motora. Maksimalna vrijednost joysticka u obje osi je 180 jer servo motori se ne mogu okretati više od 180 stupnjeva.

Shema projekta

Servo motori i laser rade na naponu od 5V što im daje veću snagu.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#define BLYNK_PRINT Serial

#include          
#include 
#include 


Servo servo1;                   //objekt servo1
Servo servo2;                   //objekt servo2 

char auth[]="1ca80e766562403faf36fc4d2edc59cf";  //autentifikacijski kod
char ssid[]="arduinoNetwok";           //ime wifi mreže na koju će se arduino spojiti
char pass[]="x";                 //lozinka te iste mreže

BLYNK_WRITE(V0)                  //obavlja se svaki put kad se virtualna vrijednost V0 promjeni
{ 
 int x = param.asInt();             //integer koji prima arduino od blynk aplikacije
 servo1.write(x);                //okreće servo1 za x stupnjeva
}
BLYNK_WRITE(V1)                  //obavlja se svaki put kad se virtualna vrijednost V1 promjeni
{
 int y = param.asInt();             //integer koji prima arduino od blynk aplikacije
 servo2.write(y);                //okreće servo2 za y stupnjeva
}

void setup()                   //obavlja se samo pri paljenju arduino jednom
{
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);         //započinje komunikaciju sa blynk serverom
 servo1.attach(2);                //servo1 spaja na pin 2
 servo2.attach(3);                //servo2 spaja na pin 3
}

void loop()                    //ponavlja se beskonačno puta sve dok ima napajanje
{
 Blynk.run();                  //pokreni blynk
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Fran Marić i Vittorio Vičević uz mentorstvo Daniela Rakijašića iz Gimnazije Matije Antuna Reljkovića.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti