Ambijetalno svjetlo

FFVAL

Složili smo RGB rasvjetu koja služi kao ambijentalno svjetlo kojim možemo stvoriti prividni ugođaj topline. Ideja je da se za vrijeme gledanje televizije u vrijeme ljetnih vrućina podesi hladno osvjetljenje koje je na prijelazu iz bijele u blago plavičasto i to postižemo miješanjem boja (R=255, G=160, B=255). Za vrijeme zimskih hladnih dana podesimo topliju nijansu svjetla( R=255, G=45, B=10). Za ostale uvjete podešavamo na čisto bijelo svjetlo što bi inače trebalo biti sve boje na maksimum(255) međutim bijelu boju smo na našoj LED diodi dobili miješanjem da smo crvenu stavili na maksimum a plavu i zelenu na 150. Na mobitel smo instalirali aplikaciju MKR1000 Kit i Arduino kod za komunikaciju mobitela i sučelja MKR100. Kad smo prenijeli kod na sučelje preko serijskog monitora očitali smo IP adresu 192.168.43.45 koju smo upisali u aplikaciju na mobitelu. Nakon uspješno uspostavljene komunikacije mogli smo upravljati sa svim pinovima te mijenjati njihove mogućnosti rada.

Izrada projekta

Složili smo RGB rasvjetu koja služi kao ambijentalno svjetlo kojim možemo stvoriti prividni ugođaj topline. Ideja je da se za vrijeme gledanje televizije u vrijeme ljetnih vrućina podesi hladno osvjetljenje koje je na prijelazu iz bijele u blago plavičasto i to postižemo miješanjem boja (R=255, G=160, B=255). Za vrijeme zimskih hladnih dana podesimo topliju nijansu svjetla( R=255, G=45, B=10). Za ostale uvjete podešavamo na čisto bijelo svjetlo što bi inače trebalo biti sve boje na maksimum(255) međutim bijelu boju smo na našoj LED diodi dobili miješanjem da smo crvenu stavili na maksimum a plavu i zelenu na 150.

Mobilna aplikacija

Na vježbaonu pločicu usadili smo sučelje MKR1000 i u neposrednoj blizini i RGB le diodu,koja na svom podnožju ima ugrađene otpornike pa ih mi nismo trebali posebno dodavati. RGB diodu smo spojili na digitalne pinove (PWM) 2 3 i 4 i to crvenom žicom spojili smo pin 2 i izvod R, zelenom žicom spojili smo pin 3 i izvod G te plavom žicom spojili smo pin 4 i izvod B na RGB le diodi. Gnd smo spojili sivom žicom na GND LED diode.

Shema projekta

Na vježbaonu pločicu usadili smo sučelje MKR1000 i u neposrednoj blizini i RGB le diodu,koja na svom podnožju ima ugrađene otpornike pa ih mi nismo trebali posebno dodavati. RGB diodu smo spojili na digitalne pinove (PWM) 2 3 i 4 i to crvenom žicom spojili smo pin 2 i izvod R, zelenom žicom spojili smo pin 3 i izvod G te plavom žicom spojili smo pin 4 i izvod B na RGB le diodi. Gnd smo spojili sivom žicom na GND LED diode.

Arduino program

 

/*
 Title : Arduino MKR1000
 version: V1.
 Contact: info@tatco.cc
 Done By: TATCO Inc.
 github : https://github.com/rabee2050/arduino-mkr1000
 ios  :
 Android:

 Release Notes:
 - V1 Created 1 Jan 2018

*/

#include 
#include 
#include 

//#include 
//WiFiMDNSResponder mdnsResponder;
//char mdnsName[] = "rabee";

char ssid[] = "mbozic";    // your network SSID (name)
char pass[] = "mladenbozic63";  // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)

int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);

#define lcd_size 3 //this will define number of LCD on the phone app
int refresh_time = 15; //the data will be updated on the app every 5 seconds.
char mode_action[54];
int mode_val[54];
Servo myServo[53];
String mode_feedback;
String lcd[lcd_size];
unsigned long last_ip = millis();

void setup(void)
{
 Serial.begin(9600);   // initialize serial communication

 // attempt to connect to WiFi network:
 while ( status != WL_CONNECTED) {
  Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
  Serial.println(ssid);          // print the network name (SSID);

  // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
  status = WiFi.begin(ssid, pass);
  // wait 10 seconds for connection:
  delay(10000);
 }

 server.begin();              // start the web server on port 80
 printWiFiStatus();            // you're connected now, so print out the status
 boardInit();               // Init the board
 
 // if (!mdnsResponder.begin(mdnsName)) {
 //  Serial.println("Failed to start MDNS responder!");
 //  while(1);
 // }
 // Serial.print("Server listening at http://");
 // Serial.print(mdnsName);
 // Serial.println(".local/");
}

void loop(void)
{
 // mdnsResponder.poll();

 lcd[0] = "Test 1 LCD";// you can send any data to your mobile phone.
 lcd[1] = "Test 2 LCD";// you can send any data to your mobile phone.
 lcd[2] = analogRead(1);// send analog value of A1

 WiFiClient client = server.available();

 if (client) {               // if you get a client,
  while (client.connected()) {      // loop while the client's connected
   if (client.available()) {       // if there's bytes to read from the client,
    process( client);
    break;
   }
  }
 }
 update_input();
 printWifiSerial();
}

void process(WiFiClient client) {
 String getString = client.readStringUntil('/');
 String arduinoString = client.readStringUntil('/');
 String command = client.readStringUntil('/');

 if (command == "terminal") {
  terminalCommand(client);
 }

 if (command == "digital") {
  digitalCommand(client);
 }

 if (command == "analog") {
  analogCommand(client);
 }

 if (command == "servo") {
  servo(client);
 }

 if (command == "mode") {
  modeCommand(client);
 }

 if (command == "allonoff") {
  allonoff(client);
 }

 if (command == "refresh") {
  refresh(client);
 }

 if (command == "allstatus") {
  allstatus(client);
 }

}void terminalCommand(WiFiClient client) {//Here you recieve data form app terminal
 String data = client.readStringUntil('/');
 Serial.println(data);
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-type:text/html");
 client.println();
 delay(1); client.stop();

}

void refresh(WiFiClient client) {
 int value;
 value = client.parseInt();
 refresh_time = value;
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-type:text/html");
 client.println();
 client.print(value);
 client.println();
 delay(1); client.stop();
}

void digitalCommand(WiFiClient client) {
 int pin, value;
 pin = client.parseInt();
 if (client.read() == '/') {
  value = client.parseInt();
  digitalWrite(pin, value);
  mode_val[pin] = value;
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-type:text/html");
  client.println();
  client.print(value);
  client.println();
  delay(1); client.stop();
 }
}

void analogCommand(WiFiClient client) {
 int pin, value;
 pin = client.parseInt();
 if (client.read() == '/') {
  value = client.parseInt();
  analogWrite(pin, value);
  mode_val[pin] = value;
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-type:text/html");
  client.println();
  client.print(value);
  client.println();
  delay(1); client.stop();
 }
}

void servo(WiFiClient client) {
 int pin, value;
 pin = client.parseInt();
 if (client.read() == '/') {
  value = client.parseInt();
  myServo[pin].write(value);
  mode_val[pin] = value;
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-type:text/html");
  client.println();
  client.print(value);
  client.println();
  delay(1); client.stop();
 }
}

void modeCommand(WiFiClient client) {
 int pin = client.parseInt();
 String mode = client.readStringUntil(' ');
 myServo[pin].detach();
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-type:text/html");
 client.println();

 if (mode == "/input") {
  pinMode(pin, INPUT);
  mode_action[pin] = 'i';
  mode_val[pin] = 0;
  digitalWrite(pin, LOW);
  client.print(F("D"));
  client.print(pin);
  client.print(F(" set as INPUT!"));
  client.println();
  delay(1); client.stop();
 }

 if (mode == "/output") {
  pinMode(pin, OUTPUT);
  mode_action[pin] = 'o';
  mode_val[pin] = 0;
  digitalWrite(pin, LOW);
  client.print(F("D"));
  client.print(pin);
  client.print(F(" set as OUTPUT!"));
  client.println();
  delay(1); client.stop();
 }

 if (mode == "/pwm") {
  pinMode(pin, OUTPUT);
  mode_action[pin] = 'p';
  mode_val[pin] = 0;
  digitalWrite(pin, LOW);
  client.print(F("D"));
  client.print(pin);
  client.print(F(" set as PWM!"));
  client.println();
  delay(1); client.stop();
 }

 if (mode == "/servo") {
  digitalWrite(pin, LOW);
  myServo[pin].attach(pin);
  mode_action[pin] = 's';
  mode_val[pin] = 0;
  client.print(F("D"));
  client.print(pin);
  client.print(F(" set as SERVO!"));
  client.println();
  delay(1); client.stop();
 }
}

void allonoff(WiFiClient client) {
 int value = client.parseInt();
 for (byte i = 0; i <= 14; i++) {
  if (mode_action[i] == 'o') {
   digitalWrite(i, value);
   mode_val[i] = value;
  }
 }
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-type:text/html");
 client.println();
 client.print(value);
 client.println();
 delay(1); client.stop();
}

void allstatus(WiFiClient client) {
 //Sending all data in JSON format
 client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
 client.println(F("content-type:application/json"));
 client.println();
 client.println(F("{"));

 client.print(F("\"m\":["));//m for Pin Mode

 for (byte i = 0; i <= 14; i++) {
  client.print(F("\""));
  client.print(mode_action[i]);
  client.print(F("\""));
  if (i != 14)client.print(F(","));
 }
 client.println(F("],"));

 client.print(F("\"v\":["));// v for Mode value
 for (byte i = 0; i <= 14; i++) {
  client.print(mode_val[i]);
  if (i != 14)client.print(F(","));
 }
 client.println(F("],"));

 client.print(F("\"a\":["));// a For Analog
 for (byte i = A0; i <= A6; i++) {
  client.print(analogRead(i));
  if (i != A6)client.print(",");
 }
 client.println("],");


 client.print("\"l\":[");// l for LCD
 for (byte i = 0; i <= lcd_size - 1; i++) {
  client.print("\"");
  client.print(lcd[i]);
  client.print("\"");
  if (i != lcd_size - 1)client.print(",");
 }
 client.println("],");

 client.print("\"f\":\"");// f for Feedback.
 client.print(mode_feedback);
 client.println("\",");
 client.print("\"t\":\"");//t for refresh Time .
 client.print(refresh_time);
 client.println("\"");
 client.println(F("}"));
 delay(1); client.stop();
}

void update_input() {
 for (byte i = 0; i < sizeof(mode_action); i++) {
  if (mode_action[i] == 'i') {
   mode_val[i] = digitalRead(i);
  }
 }
}

void boardInit() {
 for (byte i = 0; i <= 14; i++) { mode_action[i] = 'o'; mode_val[i] = 0; pinMode(i, OUTPUT); } } void printWiFiStatus() { // print the SSID of the network you're attached to: Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID()); // print your WiFi shield's IP address: IPAddress ip = WiFi.localIP(); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); // print the received signal strength: long rssi = WiFi.RSSI(); Serial.print("signal strength (RSSI):"); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm"); } void printWifiSerial() { if (Serial) { if (millis() - last_ip > 5000) {
   printWiFiStatus();
  }
  last_ip = millis();
 }
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Slaven Halambek i Borna Šipek uz mentorstvo Mladena Božića iz FFVAL.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl