Brojimo s micro:bitom

Brojač do 9

Brojimo do 9!

12.2.2017.

 

Izrađujemo brojač s micro:bitom i usput učimo o if naredbama.

Ideja je napraviti brojač koji nam može pomoći da nešto izbrojimo. Na ekranu micro:bita će se stalno prikazivati trenutni broj, a pritiskom na tipkice moći ćemo taj broj povećavati, smanjivati ili krenuti brojati otpočetka.

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org/).

U dijelu ON START koji se izvršava samo jednom pri pokretanju micro:bita na ekranu ćemo prikazati naslov “BROJAC” i uvesti ćemo varijablu naziva broj. Varijabel koristimo za pohranu vrijednosti. Naredbom set broj to 0 postavljamo početnu vrijednost broja na nulu.

 

Kako trenutno stanje broja moramo prikazivati cijelo vrijeme na ekranu u forever petlju (koja se stalno ponavlja) ubaciti ćemo naredbu za prikaz broja na ekranu. Pomoću show number naredbe prikazati će se broj koji je pohranjen u varijabli naziva broj.

Kako bi se dvoznamenkasti brojevi ljepše prikazali moramo nakon svakog njihovog prikaza očistiti ekran i napraviti malu pauzu. Kako bi znali moramo li prikazati dvoznamenkasti broj trenutnu vrijednost varijable broj uspoređujemo s 9 pomoću if naredbe. Ako je vrijednost veća od 9 izvršiti će se sve naredbe unutar if-a.

Pomoću gumbića na micro:bitu možemo povećavati ili msnjivati stanje brojača. Kada pristisnemo gumbić A neka se vrijednost varijable ‘broj’ poveća a 1.

Kada pritisnemo gumbić B želimo da se vrijednost brojača smanji. Iskoristiti ćemo if narebu da brojevrim je li broj veći od 0, te da samo u tom slučaju umanjimo broj za 1, kako nebi dobili negativan broj.

Kada pritisnemo gumbić A i B zajedno neka brojač krene od nule.

Izgled cijelog programa prikazan je na slici desno.

Drugi micro:bit projekti